PRAWO ŁATWIEJ

Czym różnią się wypadek przy pracy i w drodze do pracy – jakie są uprawnienia pracownika?

16.02.2019

Czym różnią się wypadek przy pracy i w drodze do pracy – jakie są uprawnienia pracownika?

Wypadki się zdarzają. Staramy się zminimalizować ich ilość, ale nie wszystkiemu możemy zapobiec. Zdarzają się one czasem podczas pełnienia obowiązków służbowych, czasami z powodu zaniedbania, innym razem bez winy pracownika czy pracodawcy. Niestety wypadek może nam się też zdarzyć jeszcze przed pracą, a dokładniej w drodze do pracy.

 

 

 

Wypadek przy pracy

 

 

 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek przy pracy, jako zdarzenie nagłe, spowodowane przez przyczynę zewnętrzną. Zdarzenie to musi prowadzić do urazu lub śmierci i być związane z pracą. Może mieć miejsce w kilku sytuacjach:

 

 

 

-> podczas gdy pracownik wykonuje zwykłe czynności i polecenia przełożonych,

 

-> w trakcie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, także wówczas, gdy nie otrzymał on bezpośredniego, jednoznacznego polecenia wykonania tych czynności,

 

-> w czasie gdy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy.

 

 

 

Wypadek w drodze do/z pracy

 

 

 

Jeżeli nagłe zdarzenie wywołane przez przyczynę zewnętrzną przydarzy nam się w drodze do pracy lub z pracy lub w drodze do miejsca wykonywania innej działalności, dzięki której mamy prawo do skorzystania z ubezpieczenia rentowego i droga ta była najkrótsza oraz nie była przerywana, mówimy o wypadku w drodze do lub z pracy. Co więcej wypadkiem w drodze/z pracy nazywa się również pokonywanie tej drogi z przerwą, jeżeli przerwa, która nastąpiła, była życiowo uzasadniona, a jej czas nie przekroczył granicy potrzeb. Nie zawsze też konieczne jest wybranie najkrótszej możliwej drogi – za wypadek w drodze do pracy uznane zostanie też wydarzenie, które miało miejsce w trakcie podróży do pracy dłuższą drugą, jeżeli ta jest dla ubezpieczonego dogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

 

 

 

Istotne jest, aby pracownik miał zamiar bezpośredniego powrotu do domu lub dotarcia do pracy. Samo opuszczenie miejsca pracy (lub domu) i udanie się do innego miejsca docelowego, nie pozwala na zakwalifikowanie zdarzenia mającego miejsce w tym czasie jako wypadku w drodze z pracy. Za drogę z pracy i do pracy uważana jest także:

 

 

 

-> droga do miejsca innego zatrudnienia lub działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego

 

-> miejsce, w którym zwykle wykonujemy swoje zadania zawodowe lub społeczne, nawet jeżeli nie jest to budynek należący do firmy, dla której pracujemy,

 

-> miejsce, w którym zwykle spożywamy posiłek,

 

-> miejsce odbywania nauki lub studiów.

 

 

 

Obowiązki pracodawcy i pracownika

 

 

 

Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, pracodawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku. Należy wykonać konieczne czynności tak, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do tego miejsca. Pracodawca nie może dopuścić do zmiany położenia maszyn i urządzeń technicznych znajdujących się w obszarze, na którym wydarzył się wypadek. Kiedy miejsce jest już zabezpieczone, pracodawca musi powołać zespół powypadkowy, który w ciągu 14 dni przygotuje protokół, w którym stwierdzone zostaną okoliczności przyczyny wypadku.

 

 

 

O fakcie sporządzenia protokołu powinien zostać poinformowany poszkodowany lub rodzina poszkodowanego bądź zmarłego w wyniku wypadku. Od chwili otrzymania protokołu pracodawca ma 5 dni na jego zatwierdzenie. W tym czasie przed zatwierdzeniem pracownik lub jego rodzina mają prawo zgłoszenie zastrzeżeń lub dołączenie dokumentów do akt sprawy. Poszkodowany z kolei musi sporządzić kartę wypadku, jednak dopiero wówczas, gdy ustalone zostaną okoliczności i przyczyny wypadku.

 

 

 

Jeżeli wypadek zdarzy się w drodze do lub z pracy, zastosowanie mają szczególnie przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z niego, że pracownik, który uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tej sytuacji swojego pracodawcy. Okoliczności zdarzenia uznanego za wypadek również muszą zostać opisane w karcie wypadku. Taki wypadek może zostać uznany przez ZUS po przedstawieniu dokumentacji.

 

 

 

Świadczenia w przypadku wypadku w drodze z/do pracy

 

 

 

Jeżeli wypadek w drodze do/z pracy zostanie stwierdzony, a jego skutkiem jest niezdolność do pracy (potwierdzona zwolnieniem lekarskim), pracownik ma prawo do wypłaty 100% należnego wynagrodzenia przez:

 

 

 

-> 33 dni w roku kalendarzowym

 

-> 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli ukończył 50 lat.

 

 

 

Po upływie tego okresu, jeżeli pracodawca zgłosił do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób w roku poprzedzającym, obowiązek wypłaty zasiłku przejmuje ZUS. W kwocie 100% podstawy świadczenie może być wypłacane przez maksymalnie przez 182 dni.

 

 

 

Później pracownik może się starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli jego powrót do pracy będzie możliwy mimo dotychczasowej rekonwalescencji. Świadczenie to jest wypłacane w trakcie trwania rehabilitacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy (przez 3 miesiące – 90% zasiłku chorobowego, przez kolejne 9 miesięcy 75% zasiłku, chyba że świadczenie przyznano kobiecie w ciąży – ona otrzyma 100% zasiłku).

 

 

 

Jeżeli w wyniku wypadku pracownik jest niezdolny do pracy przez jeszcze dłuższy okres, może wnioskować o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

 

 

Świadczenie w przypadku wypadku przy pracy

 

 

 

Osoba, która poniesie uszczerbek na zdrowiu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, może liczyć na jednorazowe odszkodowanie. Jego wysokość określana jest w zależności od tego, jak poważnie ucierpiał pracownik. Odszkodowanie należy się tym, który ponieśli stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Stały uszczerbek to takie obrażenie, w związku z którym nie przewiduje się poprawy czynności organizmu. Długotrwały uszczerbek to taki, który powoduje niesprawność lub uszkodzenie zdrowia na dłużej niż pół roku.

 

 

 

Tak samo jak osoba, która straciła zdolność do pracy w wyniku wypadku w drodze do/z pracy, ten kto został ranny przy pracy ma prawo do wypłacanego przez 182 dni zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia, a także po upływie tego terminu do pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez 12 miesięcy.

 

 

 

ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie osobie, która poniosła uszczerbek na zdrowiu lub rodzinie, jeżeli wypadek doprowadził do śmierci osoby zatrudnionej. Kwoty są różne w zależności od ilości osób uprawnionych, stopnia pokrewieństwa lub obrażeń.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa