PRAWO ŁATWIEJ

Długi małżonka – jak zabezpieczyć się przed nimi w trakcie rozwodu?

17.04.2019

Długi małżonka – jak zabezpieczyć się przed nimi w trakcie rozwodu?

Długi małżonka – jak zabezpieczyć się przed nimi w trakcie rozwodu?

Długi małżonka – jak zabezpieczyć się przed nimi w trakcie rozwodu?

 

 

Najbezpieczniej jest ustalić rozdzielność majątkową – to sprawi, że nie będziemy odpowiadać za długi naszego małżonka. Mało kto jednak myśli o tym rozwiązaniu na początku lub w trakcie małżeństwa, a kiedy jesteśmy już w trakcie rozwodu, może okazać się, że możemy być zagrożeni koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych przez naszego małżonka.

 

 

Intercyza – czyli rozdzielność majątkowa

 

 

Polega na całkowitym zniesieniu wspólności majątkowej. W intercyzie określa się jakie ze składników istniejącego już wspólnego majątku i tych elementów, które normalne weszłyby w jego skład w przyszłości, wejdą do poszczególnych majątków osobistych każdego z nich. Taką umowę można podpisać przed zawarciem małżeństwa i w trakcie jego trwania.

 

 

Takie rozwiązanie chroni nas przed odpowiedzialnością za długi małżonka tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione dwie przesłanki:

– zobowiązanie zostanie zaciągnięte po zniesieniu wspólności majątkowej,

– wierzyciel został wcześniej poinformowany o zawarciu umowy znoszącej wspólność majątkową.

Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, a wierzyciel uzyska klauzulę wykonalności na drugiego z małżonków, będzie mógł dochodzić zapłaty nie tylko z majątku osobistego dłużnika, ale także z wcześniejszego majątku wspólnego.

 

 

Brak intercyzy – skutki

 

 

Jeżeli intercyza nie została zawarta, wspólność majątkowa trwa aż do prawomocnego rozwiązania ich małżeństwa, więc przez cały czas trwania postępowania rozwodowego przed sądami I i II instancji. Takie same skutki powoduje również orzeczenie separacji. W dalszym ciągu do tego czasu przedmioty majątkowe nabywane przez każdego z małżonków trafiają do wspólnego majątku. Długi zaciągane przez każdego z nich także go obciążają. Istnieją jednak przepisy, które pozwalają uniknąć płacenia zobowiązań zaciągniętych przez naszego partnera bez naszej wiedzy.

 

 

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli jedna osoba z małżeństwa zaciągnęła dług, bez zgody drugiego małżonka lub dług nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może dochodzić spłaty jedynie z majątku osobistego dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę, inną działalność zarobkową lub korzyści wynikające z art. 33 pkt 9 (ze sprzedaży praw autorskich, pokrewnych, praw własności przemysłowej i praw twórcy).

 

 

Oznacza to, że stopień odpowiedzialności osoby za długi małżonka zależy od tego, czy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą partnera, czy nie.

 

 

Brak zgody na podział majątku

 

 

Można oczekiwać na orzeczenie rozwodu, które wprowadzi rozdzielność majątkową lub też złożyć pozew do sądu rejonowego o ustanowienie takiej rozdzielności. Sąd może także wydać decyzję o konieczności przymusowego ustanowienia rozdzielności majątkowej. Sprawa o rozwód i sprawa o ustalenie rozdzielności majątkowej mogą się toczyć równolegle. Pod pewnymi warunkami możliwe jest także orzekanie o zniesieniu wspólności majątkowej z datą wsteczną, nawet po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego.

 

 

Rozliczanie wspólnych długów nie jest najłatwiejszą sprawą, dlatego sprawna organizacja spłat zobowiązań zależy przede wszystkim od dobrej woli obu stron. Wypracowanie pokojowego rozwiązania tej kwestii jest ważne, jeżeli nie chcemy spędzić wielu lat na walce w sądzie.

 

 

Warto pamiętać, że jeżeli dwoje małżonków zaciągnęło kredyt, zawsze będzie go spłacać z majątku wspólnego i osobistego. Jeżeli zaciągnięto zobowiązanie za zgodą małżonka, ale tylko przez jednego z nich, wierzyciel ma prawo dochodzić spłaty z majątku wspólnego i osobistego osoby, której podpis widnieje na dokumentach dotyczących kredytu. Zawarcie umowy o kredyt bez wymaganej zgody małżonka oznacza w teorii, że spłacać go będzie tylko ta osoba, która o niego wnioskowała.

 

 

Wyjątki

 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że małżonkowie solidarnie odpowiadają za zobowiązania, które zaciągnęli, aby zaspokajać zwykłe potrzeby członków rodziny. Trudno nazwać takimi pożyczki, z których środki przeznacza się np. na hazard lub alkohol. Z istotnych powodów sąd może stwierdzić, że jedynie jeden z małżonków odpowiada za określone zobowiązanie. Za zwykłe potrzeby uznane zostały przede wszystkim zakupy spożywcze, odzieżowe, drobnych przedmiotów użytku domowego, opłaty związane z eksploatacją mieszkania i naprawą urządzeń domowych oraz leczeniem.

 

 

Jeżeli uważasz, że potrzebujesz fachowej pomocy w temacie opisanym w artykule – skontaktuj się z naszą Kancelarią a postaramy się znaleźć rozwiązanie.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa