PRAWO ŁATWIEJ

Dostałem wypowiedzenie z pracy – jak się odwołać?

21.02.2019

Dostałem wypowiedzenie z pracy – jak się odwołać?

Dostałam wypowiedzenie, co mogę zrobić Dubiel&Sawinda porady prawne Warszawa

Dostałam wypowiedzenie, co mogę zrobić Dubiel&Sawinda porady prawne Warszawa

 

 

 

Wielu z nas godzi się z otrzymanym wypowiedzeniem, nawet gdy zwolnienie łamie nasze prawa. Wychodzimy często z założenia, że pracodawcy w jego zakładzie można wszystko. Cierpimy z powodu własnej niewiedzy. Jeżeli nasz szef naruszy przepisy o wypowiadaniu pracy, mamy prawo odwoływać się od tej decyzji. W efekcie możemy nie tylko zostać przywróceni do pracy, ale także otrzymać odszkodowanie.

 

 

 

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

 

 

 

Zwolnienie z pracy za wypowiedzeniem może w niektórych przypadkach naruszać przepisy u wypowiadaniu umów, co uprawnia pracownika do wystąpienia do sądu. Co więcej, uprawnia do tego także fakt, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione. Przepisy, o których mowa dotyczą pracowników zatrudnianych na czas nieokreślony i tych, którym wypowiada się pracę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Pracodawca nie może samowolnie zwolnić pracownika, gdy ten:

 

 

 

-> ma nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego i jego okres zatrudnienia sprawia, że uzyska prawo do emerytury w tym okresie,

 

 

-> jest na usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop, zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński), a okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jeszcze nie minął,

 

 

-> jest w ciąży,

 

 

-> należy do związku i jest jego chronionym działaczem.

 

 

 

Bywa też, że chociaż istniały powody, dla których pracownikowi można było wręczyć wypowiedzenie, to sam ten dokument okazuje się niezgodny z prawem. Warto więc zwrócić uwagę, czy wypowiedzenie, które nam wręczono:

 

 

 

-> nie narusza przepisów o wypowiadaniu umów w zakresie wypowiedzenia umowy, zakazów wypowiedzenia,

 

 

-> nie poucza pracownika o terminie odwołania do sądu pracy,

 

 

-> nie zostało poprzedzone konsultacją ze związkami zawodowymi, jeżeli jest to wymagane,

 

 

-> nie zawiera uzasadnienia (wypowiedzenie umowy wymaga uzasadnienia tylko w przypadku, kiedy pracodawca wręcza je pracownikowi, pracownik nie musi podawać powodu złożenia wypowiedzenia).

 

 

 

Odwołanie od wypowiedzenia – kiedy możemy?

 

 

 

Pracodawca ma obowiązek zamieścić w wypowiedzeniu informację o tym, że pracownikowi przysługuje prawo do odwołania od wypowiedzenia w sądzie pracy. W przypadku umowy na czas nieokreślony wypowiedzenie musi zawierać powód rozwiązania umowy. Art. 264 kodeksu pracy stanowi, że na odwołanie się mamy 21 dni od momentu doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Warto o tym pamiętać, bo nie dostaniemy ani dnia dłużej.

 

 

 

Tymczasem warto pamiętać, że niezgodność wypowiedzenia umowy o pracę z prawem i odwołanie od tego wypowiedzenia nie zmienia sytuacji pracownika. Wypowiedzenie bez względu na błędy w nim zawarte pozostaje skuteczne, a umowa zostanie rozwiązania w określonym terminie. Za nieskuteczne może je sąd uznać, jeżeli okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął.

 

 

 

Pracownik musi określić swoje roszczenia wobec pracodawcy

 

 

 

Wszystko zależy od umowy, która została wypowiedziana. Osoby zatrudnione na okres próbny i czas określony nie mogą walczyć w sądzie o przywrócenie do pracy, a jedynie o odszkodowanie, jeżeli wypowiedzenie naruszyło ich prawa. Wyjątek stanowi wypowiedzenie umowy na czas określony, które zostało wręczone pracownicy, która jest w ciąży lub wykorzystującej urlop macierzyński.

 

 

 

Odwołanie złożone przez pracownika może skutkować nakazem przywrócenia do pracy na tych samych warunkach. Częste jest także przyznawanie odszkodowań. Żeby tak się stało, sąd musi jednak ustalić, że wypowiedzenie jest niezgodne z prawem. Kiedy pracownik może twierdzić, że uzasadnienie nie jest zasadne? Powód zwolnienia musi być konkretny, zgodny z prawdą.

 

 

 

Pracownik wybiera roszczenie – przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, lecz sąd nie zawsze musi zgodzić się z tym wyborem, chyba że prowadzona sprawa dotyczy kobiet w ciąży, pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego, wychowującego dziecko, pracownika w wieku przedemerytalnym i tego, którego chronią przepisy szczególne. Jeżeli reprezentujemy jedną z tych grup, sąd musi spełnić żądania pracownika, jeżeli zakład nie został zlikwidowany i jeśli zwolnienie nie było związane z ogłoszeniem stanu upadłości.

 

 

 

Jeżeli uwzględnienie żądania pracownika zostanie uznane przez sąd za niemożliwe lub niecelowe, może w inny sposób zapewnić sprawiedliwość pracownikowi. Niecelowe będzie np. przywrócenie pracownika do pracy, jeżeli tkwi w konflikcie z pracodawcą, a czasami jest to niemożliwe – np. w przypadku likwidacji zakładu pracy lub stanowiska.

 

 

 

Wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie

 

 

 

Może zdarzyć się, że pracownik bez swojej winy nie złoży odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę w terminie zgodnym z przepisami. Może on wówczas wnosić do sądu o przywrócenie terminu na złożenie wypowiedzenia. Powinno się wnosić o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny powodującej uchybienie terminowi na odwołanie.

 

 

 

Konieczne jest podanie uzasadnienia we wniosku.

 

 

 

Jeżeli nie jesteś pewny, czy Twoje prawa zostały naruszone lub potrzebujesz reprezentanta, lub pomocy w tworzeniu pozwu, chętnie pomożemy Ci w uzyskaniu sprawiedliwości.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa