PRAWO ŁATWIEJ

Egzekucja komornicza – i nic… Problemy na drodze egzekucji należności.

03.12.2018

Egzekucja komornicza – i nic… Problemy na drodze egzekucji należności.

Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda Warszawa

Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda Warszawa

 

Czym jest egzekucja komornicza długu?

 

Kiedy stracimy już nadzieję na to, że dłużnik zwróci nam dług po dobroci, do akcji wchodzi komornik. Egzekucja długu następuje jeżeli istnieje tytuł wykonawczy, czyli dokument z nadaną klauzulą wykonalności, który stwierdza istnienie obowiązku świadczenia w stosunku do drugiej osoby – spłaty  długu. To właśnie klauzula wykonalności umożliwia interwencję komornikowi. Istnieje kilka rodzajów takiego dokumentu, należą do nich np.:

 

 

->orzeczenia sądowe (np. wyrok lub nakaz zapłaty)

 

->ugoda sądowa

 

->ugoda pozasądowa zawarta przed mediatorem

 

->akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji

 

 

Jak się do tego zabrać?

 

 

 

Jeżeli jesteś wierzycielem, możesz znaleźć kancelarię komorniczą, której zlecisz egzekucję długu. Wystarczy, że pójdziesz prosto do komornika i złożysz w kancelarii wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. W przypadku, gdy chcemy prowadzić egzekucję z nieruchomości należącej do dłużnika, wniosek musi zostać złożony do komornika działającego przy sądzie, w okręgu którego nieruchomość jest położona. Konieczne jest dołączenie do wniosku oryginału tytułu wykonawczego. Bez tych dwóch dokumentów komornik nie może działać. Wskazują one także zakres jego uprawnień, czyli to co może zrobić, w ramach egzekucji długu. Tworząc wniosek, powinieneś uwzględnić datę, od której będą liczone odsetki.

 

 

Pamiętaj, że komornik może zająć tylko to, co zostanie wskazane przez wierzyciela. Zarówno we wniosku, jak i tytule wykonawczym określone są zasady odzyskania długu od dłużnika. Nie będzie więc możliwości zajęcia składników majątku, do zajęcia których nie uprawniają wymienione dokumenty. Jeżeli nie wiesz, co możesz wskazać we wniosku, możesz zlecić komornikowi poszukiwanie majątku – za to trzeba jednak zapłacić dodatkowo, a koszty te są wliczane do kosztów celowych prowadzonej egzekucji, a po przeprowadzeniu skutecznego postępowania, podlegają zwrotowi.

 

Nie wszystko idzie po naszej myśli…

 

 

 

Może zdarzyć się, że mimo starań komornika, egzekucja długu kończy się niepowodzeniem i otrzymujemy zawiadomienie o umorzeniu postępowania ze względu na bezskuteczną egzekucję. Sami nic nie mogliśmy poradzić. Sąd nic nie poradził. Czy to już koniec? Co można jeszcze zrobić?

 

 

Co oznacza „bezskuteczna egzekucja”? To, że dłużnik nie posiada majątku, którym mógłby spłacić zadłużenie wobec wierzyciela. Oczywiście nie musi to oznaczać, że dłużnik nie posiada w ogóle majątku, ale także, że majątek skutecznie ukrył. Komornik powinien przed umorzeniem postępowania poinformować wierzyciela o tym, że ma to w planach, aby ten mógł się wypowiedzieć na ten temat. To moment, w którym jako wierzyciel powinieneś zastanowić się, jakie informacje posiadasz na temat dłużnika i jego majątku. Jeżeli masz wiedzę na temat jakiegokolwiek majątku, który komornik mógłby zająć na Twoją korzyść, powinieneś go o tym poinformować. A co, jeżeli nie posiadasz takiej wiedzy? Jest jeszcze kilka innych możliwości…

 

 

Ponowne wszczęcie egzekucji

 

 

 

Ponowne złożenie wniosku egzekucyjnego jest pewnym rozwiązaniem. Możesz to zrobić już po kilku dniach od umorzenia, ale także po wielu latach od tego momentu. W tej sytuacji można zastanowić się także, czy komornik, który próbował wyegzekwować dług jest właściwą osobą do wykonania tego zadania. Można spróbować zmiany komornika.

 

 

Pamiętaj, że roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym ma swój okres ważności. Po 10 latach od zakończenia egzekucji roszczenie się przedawnia, co oznacza, że nie będziemy mogli starać się wyegzekwować długu. Odsetki z kolei przedawniają po upływie 3 lat. Na szczęście za każdym razem, gdy wierzyciel podejmuje próbę odzyskania długów przed sądem czy komornikiem, bieg przedawnienia zostaje przerwany, zaczyna biec na nowo. Dzieje się tak także wówczas, gdy dłużnik uznaje swój dług. Jeżeli kwota zadłużenia jest wysoka (przewyższa koszty prowadzenia egzekucji), ponowne wszczęcie egzekucji  powinno się rozpoczynać co najmniej co 3 lata.

 

 

Wyjawienie majątku

 

 

 

Można zmusić zadłużoną osobę do podania przed sądem zeznania na temat swojego majątku. Zeznanie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać. Jeżeli chcesz do tego zmusisz osobę zadłużoną wobec Ciebie, musisz złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku, który wiąże się z opłatą 40 zł.

 

 

We wniosku wykazujemy, że dłużnik nie wypełnił swojego zobowiązania wobec wierzyciela ani z własnej woli, ani w toku postępowania egzekucyjnego. Łatwo tego dowieść, przedstawiając zawiadomienia od komornika o przebiegu jego działań i postanowienia o umorzeniu postępowania. Zwykle sama konieczność stawienia się przed sądem może sprawić, że dłużnik dokonuje spłaty, nie chcąc też zostać wpisanym do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przez KRS – co jest skutkiem postępowania o wyjawienie majątku.

 

Egzekucja z majątku wspólnego/wniosek o podział majątku wspólnego

 

 

Jeżeli nie można egzekwować długu z majątku osobistego dłużnika, można spróbować odzyskać dług z majątku wspólnego. Możesz wystąpić do sądu o wydanie klauzuli wykonalności przeciw małżonkowi dłużnika. Aby otrzymać zgodę na egzekucję długu ze wspólnego majątku, musisz udowodnić, że wierzytelność powstała w drodze czynności prawnej dokonanej za wiedzą i przyzwoleniem małżonka osoby zadłużonej. Jeżeli małżonek nie wiedział i nie wyraził zgody na wykonywanie czynności, które doprowadziły do powstania długu, można wnioskować o podział majątku wspólnego.

 

 

Sprzedaż wierzytelności

 

 

 

Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Aby to zrobić, trzeba umieścić daną wierzytelność na tzw. giełdzie długów. Następnie ogłasza się przetarg na sprzedaż wierzytelności. Można też skontaktować się od razu z wybraną przez nas firmą skupującą wierzytelności.

 

 

Jeżeli nie chcemy się męczyć dłużej z egzekwowaniem długu lub zwyczajnie nas na to nie stać, uzyskując dokument potwierdzający bezskuteczną egzekucję, możemy wliczyć kwotę należności do kosztów uzyskania przychodu.

              

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa