PRAWO ŁATWIEJ

Jak przebiegać powinien podział wspólnego majątku?

07.01.2019

Jak przebiegać powinien podział wspólnego majątku?

Jak powinien przebiegać podział majątku Porada prawna warszawa

Jak powinien przebiegać podział majątku Porada prawna warszawa

 

 

Zdarza się, że małżeństwa się rozpadają. Rozwód, podział majątku – wszystko to co było wspólne musi zostać równo podzielone, ale na czym polega taki sprawiedliwy podział? Dogadanie się z byłym partnerem może nie być najłatwiejszym wyzwaniem, ale komunikacja z nim może być łatwe jak bułka z masłem w porównaniu z podzieleniem nagromadzonego majątku. Jak się za to zabrać?

 

 

Majątek wspólny

 

 

 

Nie trzeba żadnego dokumentu potwierdzającego, że istnieje coś takiego wspólność majątkowa. Składa się na nią wszystko co zostało zakupione w trakcie trwania zalegalizowanego związku przez małżonków. Sytuacja jest inna, jeżeli podpisana została intercyza, a małżonkowie mają rozdzielność majątkową.

 

 

Wspólne jest nawet wynagrodzenie za pracę, to co wpłynęło na konta bankowe lub fundusze emerytalne małżonków od momentu zawarcia związku małżeńskiego.

 

 

Jeżeli spadkodawca zawrze taką informację w spadku, dziedziczony majątek może wejść w skład majątku wspólnego. Wszystkie rzeczy codziennego użytku (odkurzacz, zmywarka, meble, ekspres do kawy) podarowane od najbliższej rodziny wchodzą automatycznie do majątku wspólnego małżonków, jeżeli darujący chce, żeby pełne prawo własności miało do nich jedno z małżonków, musi zawrzeć stosowny zapis w akcie darowizny.

 

 

Majątek osobisty

 

 

 

Majątek nabyty przed ślubem w jakiejkolwiek postaci stanowi element majątku osobistego i podczas podziału majątku jego składniki powinny przypaść temu z małżonków, który był nabywcą. Warto jednak pamiętać, że dochody z wynajmu, np. mieszkania zdobywane w trakcie małżeństwa stanowią majątek wspólny.

 

 

Właściciel nieruchomości może zmienić status elementu majątku z osobistego na wspólny przez akt notarialny. Ważne jest, że do majątku osobistego należą także takie przedmioty, które osoba otrzymała w spadku lub w postaci darowizny, ale także rzeczy codziennego użytku (ubrania, wyposażenie związane z hobby). Osobistym majątkiem są także środki przekazane w ramach odszkodowania za uszkodzenia ciała lub zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.

 

 

Prawa autorskie, wierzytelności z działalności zarobkowej i nagrody, które uzyskał jeden z małżonków również należą jedynie do niego. Inaczej jest z świadczeniami socjalnymi.

 

 

Podział majątku

 

 

 

Nie można go dokonać w trakcie trwania legalnego związku. Rozdzielenia majątku osobistego od wspólnego można dokonać przez podpisanie intercyzy. Wspólność majątkowa ustaje w kilku przypadkach:

 

 

-> Rozwód lub separacja

 

-> Dokonanie rozdzielności majątkowej przez sąd

 

-> Ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków

 

-> Orzeczenie upadłości jednego z małżonków

 

-> Śmierć

 

 

 

Ustanie wspólności majątkowej wiąże się z tym, że oboje małżonków ma równe prawa do wspólnego majątku. Zdarza się jednak, że ustalenia są inne, np. intercyza może zawierać informację, ile procent majątku przypada każdej ze stron. Jeśli w przypadku konieczności podziału majątku strony konfliktu nie będą mogły dojść do zgody, można wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku.

 

 

 

Na czym to polega? Sąd próbuje określić, jaki udział w powstaniu wspólnego majątku miała każde ze stron. Co o tym świadczy? Zarobkowanie na rodzinę, praca w gospodarstwie domowym, wychowywanie dzieci – zdarza się, że skłóceni małżonkowie uważają, że druga osoba, zamiast przykładać się do powstawania wspólnego majątku, marnotrawiła go – uprawiając hazard lub trwoniąc pieniądze.

 

 

 

Może też być tak, że osoba zmarła, wcześniej żądając przed sądem unieważnienia małżeństwa, separacji lub rozwodu – których orzeczenie byłoby równoznaczne z ustaniem wspólności majątkowej. Spadkobiercy mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów w dorobku zmarłego.

 

 

 

Na drodze sądowej

 

 

 

Konieczne jest złożenie wniosku do sądu o podział majątku. Wnioskujemy w sądzie rejonowym w miejscu, w którym położony jest majątek. Z tego sposobu korzystają zwykle te małżeństwa, które nie potrafią się porozumieć, ale także osoby, które nie zgadzają się z podziałem majątku, mimo podpisania intercyzy. W razie śmierci małżonka wniosek należy złożyć w sądzie spadku.

 

 

 

Można też skorzystać z pomocy mediatora

 

 

 

To ciekawy sposób rozwiązania sporu, bo mediatora można sobie wybrać. Mają w tym udział obie strony konfliktu. Ta metoda zapewnia niejawność postępowania. Mediacja może być następstwem skierowania przez sąd lub podpisania umowy przez małżonków, w której zawarte będą informacje na temat przedmiotu mediacji, osoby mediatora, a także sposobu jego wyboru.

 

 

 

Sąd polubowny?

 

 

 

Tu także możemy wnioskować o pomoc w podziale wspólnego majątku. Aby to zrobić także i w tym przypadku musimy spisać dokument. Znów trzeba wskazać przedmiot sporu, ale także poinformować o stosunku prawnym w związku z którym powstał konflikt. Małżonkowie mogą wybrać stały sad polubowny lub samodzielnie wybrać arbitrów, którzy zajmą się rozstrzygnięciem sprawy. Przy wyborze stałego sądu, warto zwrócić uwagę na regulamin, według którego działa ten sąd.

 

 

 

Zapis na sąd polubowny musi być sporządzony w formie pisemnej, ale może mieć także formę oświadczeń wymienianych na odległość przez strony.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa