PRAWO ŁATWIEJ

Kary finansowe dla pracownika – czy to legalne?

07.03.2019

Kary finansowe dla pracownika – czy to legalne?

Porada prawna warszwa prawo pracy prawo rodzinne ograniczenie praw rozdziecielskich, kara pieniężna dla pracownika

Porada prawna warszwa prawo pracy prawo rodzinne ograniczenie praw rozdziecielskich, kara pieniężna dla pracownika

 

 

 

„Ale jak to?! To moje pieniądze!” – chociaż na co dzień niewielu z nas ma w ramach swojej umowy odpowiedzialność finansową, to słyszało się raz po raz o tym, że np. w pewnym sklepie obcinano pracownikom za niesprzedany przed upływem terminu ważności towar, a w korporacji dawano kary za niewyrobiony target. Jak to jest z karami finansowymi? Czy ich naliczanie jest zgodne z prawem?

 

 

 

Kara dla pracownika

 

 

 

Kodeks prawny przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych dla pracownika, który nie wypełnia swoich obowiązków zgodnie z zawartą umową. Możliwe jest upomnienie pracownika, danie mu nagany oraz ukaranie karą pieniężną. Z tej ostatniej możliwości skorzystać wolno jedynie w przypadku:

 

 

 

-> naruszenia przez pracownika przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,

 

 

-> opuszczenia stanowiska pracy bez usprawiedliwienia (w tym nieobecność w pracy),

 

 

-> pojawienia się w pracy po spożyciu alkoholu lub jego spożywania w trakcie pracy.

 

 

 

Postępowanie w przypadku konieczności nałożenia kary

 

 

 

Prawo chroni nie tylko interes pracodawcy. Pracownik ma prawo się bronić – to znaczy, że kara nie może być nałożona bez uprzedniej konfrontacji z osobą, na którą pracodawca chce ją nałożyć. Pracodawca ocenia stopień naruszenia obowiązków pracowniczych i stopień jego winy, ale bierze także pod uwagę jego dotychczasowe podejście do pracy. O zastosowaniu kary pracodawca musi powiadomić pracownika na piśmie.

 

 

 

Dokument informujący o nałożeniu kary musi dokładnie wskazać datę i sposób naruszenia obowiązków pracowniczych, a także zawierać pouczenie o możliwości i terminie na zgłoszenie sprzeciwu wobec nałożonej kary. Odpis tego dokumentu jest umieszczany w aktach osobowych pracownika.

 

 

 

Kara nie może być zastosowana, jeżeli upłynęły już 2 tygodnie po powzięciu wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Pracodawca nie może też nałożyć kary pieniężnej, jeżeli od momentu dopuszczenia się naruszenia minęły 3 miesiące.

 

 

 

Jaka może być wysokość kary finansowej dla pracownika?

 

 

 

Przede wszystkim nie ma żadnych taryf ulgowych, dla tych pracowników, którzy „podpadli” szefowi po raz pierwszy. Może on nawet za pierwsze przewinienie wymierzyć karę równą najwyższej kwocie przewidzianej przez przepisy kodeksu pracy.

 

 

 

Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli kara wymierzana jest za nieobecność w pracy, pracodawca może nałożyć na pracownika karę finansową w kwocie równej wysokości tzw. dniówki (jednodniowego wynagrodzenia) lub odpowiednio równej wynagrodzeniu za czas w ciągu dnia, kiedy pracownik był nieobecny.

 

 

 

Kara finansowa za jedno naruszenie nie może być  wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Jednak łącznie przyznane kary nie mogą wynieść więcej niż 1/10 wypłacanego wynagrodzenia po potrąceniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, innych należności i zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.

 

 

 

Odwołanie

 

 

 

Jeżeli nałożona kara jest niezgodna z prawem, pracownik może w ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy, który ma obowiązek go rozpatrzyć. Konieczne w tym przypadku jest skontaktowanie się przez pracodawcę z zakładową organizacją związkową, która wyda swoją opinię na temat zachowania pracownika. Jeżeli sprzeciw nie zostanie odrzucony oficjalnie w ciągu 14 dni od jego wniesienia, automatycznie uznaje się, że sprzeciw został uwzględniony. Jeżeli mimo wszystko nasz sprzeciw zostanie odrzucony, od otrzymania zawiadomienia o tym fakcie mamy kolejne 14 dni na wystąpienie do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary. Jeżeli sąd wyda pozytywny dla pracownika wyrok, pracodawca jest zobowiązany do zwrócenia potrąconej pracownikowi kwoty.

 

 

 

Kwestia kar porządkowych może wydawać się przytłaczająca, gdyż pierwszą myślą ukaranego pracownika często jest „co ja takiego zrobiłem?”. Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w rozwiązywaniu tych kwestii i z chęcią postaramy się pomóc Ci w zaistniałej sytuacji.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa