PRAWO ŁATWIEJ

Kiedy powinniśmy sporządzić regulamin pracy i co powinno się w nim znaleźć?

07.11.2018

Kiedy powinniśmy sporządzić regulamin pracy i co powinno się w nim znaleźć?

Regulamin pracy - dlaczego się układa Warszawa Porada prawna

Regulamin pracy - dlaczego się układa Warszawa Porada prawna

Firma zwykle ma jakieś swoje wewnętrzne przepisy, zebrane w postaci oficjalnych dokumentów. Regulują one sposób wykonywania pracy, organizację pracy i porządek w biurze. Regulamin pracy jest układany przez pracodawcę i zawiera prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy. Ustalenie takiego regulaminu poprawia funkcjonowanie firmy, ułatwia rozwiązywanie konfliktów oraz chroni zarówno pracownika i pracodawcę.

 

 

Kto ma obowiązek sporządzić regulamin pracy?

 

 

Regulamin pracy może regulować funkcjonowanie pracowników i pracodawcy w każdym zakładzie pracy, ale musi się pojawić tam, gdzie pracodawca zatrudnia co najmniej  50 pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy (w przypadku porozumienia ze związkami zawodowymi).

 

 

Jeżeli firma ma mniej niż 50 pracowników, ale więcej niż 20, a istniejący w zakładzie pracy związek zawodowy będzie wnioskował o stworzenie regulaminu, pracodawca ma obowiązek stworzenia dokumentów.

 

 

Oczywiście regulamin pracy nie może stać w sprzeczności z przepisami prawa pracy, ale może stanowić korzystniej na rzecz pracownika, jeżeli tak postanowi pracodawca. Regulamin pracy pracodawca powinien ustalać wraz z działającą w jego zakładzie organizacją związkową, jeżeli jej nie ma lub strony nie uzgodnią treści owego dokumentu w ustalonym terminie, pracodawca może samodzielnie stworzyć regulamin pracy w swoim zakładzie.

 

 

Co powinno się znaleźć w regulaminie pracy?

 

 

Spis tych praw i obowiązków nie ma na celu powtarzać przepisów kodeksu pracy. Tworzony jest, żeby uszczegółowić zapisy ogólne Kodeksu Pracy i dostosować je do charakteru firmy i zakładanego prawidłowego sposobu wykonywania pracy.

 

 

Konieczne jest określenie w nim organizacji pracy i warunków przebywania na terenie zakładu w trakcie pracy i po jej zakończeniu. Opisane tu powinno być wyposażenie, które powinien posiadać pracownik, odzież robocza a także środki ochrony indywidualnej oraz higieny osobiste.

 

 

Regulamin określa harmonogram pracy i okresy rozliczeniowe czasu pracy. Powinny być w nim zawarte także informacje odnośnie kar stosowanych wobec pracowników, zgodnie z przepisami o odpowiedzialności porządkowej.

 

 

Zapisanie w jaki sposób pracownicy potwierdzają swoją obecność w pracy i jak mogą usprawiedliwić nieobecność zaoszczędzi w przyszłości konfliktów z pracownikiem lub niejasnych sytuacji. Opisane powinny być także obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Warto uwzględnić w regulaminie sposób informowania pracownika o ryzyku zawodowym, które z wykonywaną pracą jest związane.

 

 

W regulaminie powinien się znajdować wykaz prac, których nie mogą wykonywać kobiety oraz młodociani. Najlepiej też podać jakie stanowiska mogą zajmować młodociani, którzy zyskują w danej firmie doświadczenie (np. podczas praktyk) lub jakie prace mogą wykonywać w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

 

 

Regulamin powinien również określać jakie godziny uznaje się w zakładzie pracy za porę nocną.

 

 

Co nie może znaleźć się w regulaminie?

 

 

Jako pracodawca możemy w regulaminie zawrzeć inne, liczne zapisy dotyczące organizacji i porządku pracy, które będą według nas pomocne lub są niezbędne dla właściwego funkcjonowania zakładu. Nie mogą być one jednak niezgodne z przepisami prawa pracy.

 

 

Najczęstszym popełnianym błędem w regulaminie jest zawieranie w nim jednostronnego zapisu o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej przez pracownika bez zgody pracodawcy. Zapis ten nie powinien mieć miejsca w regulaminie pracy, bowiem zakaz konkurencji może być wprowadzony jedynie umową, a nie jednostronną wolą pracodawcy.

 

 

W jakiej formie przedstawić pracownikom regulamin?

 

 

Regulamin zaczyna dotyczyć pracowników po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości jego treści. Każdy pracownik powinien być świadomy jego istnienia, a pracodawca ma obowiązek zapoznać z nim pracownika – w sposób przyjęty w zakładzie pracy – przed rozpoczęciem przez niego pracy w zakładzie. Regulamin jest ważny przez czas nieokreślony i obowiązuje, póki nie zostanie wprowadzona do niego zmiana lub zakład nie zostanie zlikwidowany.

 

 

Pracownikom można przekazać postanowienia regulaminy w różny sposób. Tekst może zostać udostępniony wszystkim pracownikom poprzez zostawienie go miejscu, w którym każdy może go przeczytać – może zostać też np. wywieszony na tablicy ogłoszeń. Treść można udostępnić na wewnętrznej platformie, do której dostęp mają wszyscy pracownicy lub rozesłać regulamin mailem.

 

 

Przekazać można także tekst każdemu z pracowników w formie wydruku. W ten sam sposób pracownik powinien zostać poinformowany o zmianie treści regulaminu.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa