PRAWO ŁATWIEJ

Kiedy roszczenia ulegają przedawnieniu… – opłaty, które nas już nie dotyczą.

03.12.2018

Kiedy roszczenia ulegają przedawnieniu… – opłaty, które nas już nie dotyczą.

Przedawnienie długów Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda Warszawa

Przedawnienie długów Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda Warszawa

Zdarza się, że musimy zapłacić pewną kwotę z jakiegoś powodu i jesteśmy z tego powodu wyjątkowo nieszczęśliwi – nikt nie chce płacić kar i mandatów. Możliwe jest powstanie wielu różnych zobowiązań finansowych. Bywa tak, że wierzyciel długo nie dochodzi swoich roszczeń. Instytucja przedawnienia powstała, aby uregulować stosunki między podmiotami, wobec których istnieje takie zobowiązanie.

 

 

Czym jest przedawnienie?

 

 

Informacje na temat przedawnień znajdziemy w Kodeksie Cywilnym – ich przedmiotem może być jedynie cywilnoprawne roszczenie majątkowe z wyłączeniem kilku roszczeń:

 

 

 

-> roszczenia o zniesienie współwłasności

-> roszczenia windykacyjnego

-> roszczenia negatoryjnego dotyczącego nieruchomości

 

 

Przedawnieniu nie ulegają roszczenia niemajątkowe. Ale czym ono właściwie jest? Przedawnienie roszczenia jest równoznaczne z tym, że wierzyciel, dochodząc wykonania takiego zobowiązania majątkowego, nie może żądać jego wykonania przed organami państwowymi. Jeżeli roszczenie przedawni się, jego wypełnienie może być możliwe jedynie dzięki dobrej woli osoby, wobec której roszczenie się przedawniło.

 

 

Jak działają przedawnienia?

 

 

Istnieją ogólne zasady dotyczące przedawnień. Zgodnie z nimi bieg przedawnienia zaczyna się w dniu, w którym powstał obowiązek świadczenia roszczenia, chyba że wymagalność roszczenia jest zależna od wykonania określonych czynności przez osobę uprawnioną do egzekucji roszczenia – wówczas bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, gdy osoba ta podejmie te czynności.

 

 

Bieg przedawnienia roszczenia o zaniechanie rozpoczyna się, kiedy dłużnik nie zastosował się do obowiązku narzuconego na niego przez treść roszczenia. Terminy przedawnienia są normami bezwzględnie wiążącymi. Co to znaczy? Żadne postanowienia umowy nie mogą ich skrócić, ani wydłużyć. Terminy przedawnienia roszczeń to co do zasady 3 i 6 lat. Podstawowym terminem przedawnienia jest ten dziesięcioletni. Trzyletni okres przedawnienia dotyczy roszczeń o świadczenia okresowe (np. te roszczenia, które dotyczą alimentów) i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Inne terminy przedawnienia, zawieszenie i przerwanie jego biegu

 

 

Są określone przez przepisy szczególne. Są to terminy dotyczące poszczególnych rodzajów zobowiązań, jak wynikających z umów o roboty budowlane czy roszczenia ze sprzedaży.

 

 

Zawieszenie biegu przedawnienia (zatrzymanie) polega na wstrzymaniu rozpoczęcia lub zatrzymaniu biegu danego terminu przedawnienia. Wówczas w czasie zawieszenia nie liczy się terminy przedawnienia, którego bieg już się rozpoczął. Zawieszeniu ulegają konkretne roszczenia wymienione w przepisach, należą do nich np.:

 

 

-> roszczenie małżonka przeciwko drugiemu w trakcie trwania małżeństwa

-> roszczenia wnoszone przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, wobec prawnych opiekunów lub kuratorów w trakcie wykonywania opieki.

 

 

Przerwanie biegu przedawnienia następuje, kiedy dojdzie do wykonania działania, które ma na celu wykonanie roszczenia lub ma miejsce uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której przysługuje. Przerwanie terminu przedawnienia wiąże się z wyzerowaniem okresu przedawnienia – co odróżnia je od zawieszanie. W przypadku zawieszenia biegu terminu przedawnienia, po wstrzymaniu bieg jest wznowiony od miejsca, w którym został wstrzymany – uwzględnia się więc czas, który upłynął.

 

 

Co powoduje przedawnienie?

 

 

To, że roszczenie się przedawniło, nie oznacza, że zniknęło. Zamiast tego staje się tzw. roszczeniem niezupełnym. Czym ono jest?

 

 

Roszczenie to istnieje nadal, chociaż nie daje takich możliwości, jakie dawało wcześniej. Nie da się wyegzekwować wykonania roszczenia niezupełnego wbrew woli osoby, której ono dotyczy. Sąd oddali powództwo wierzyciela, jeżeli dłużnik powoła się na przedawnienie roszczenia. Jeżeli jednak ten spełni świadczenie po przedawnieniu roszczenia, nie będzie mógł domagać się zwrotu tego świadczenia.

 

 

Osoba zadłużona sama musi podnieść zarzut przedawnienia przed sądem (sąd nie bada tego z urzędu), ale może także zrzec się tej możliwości. Jednak zrzec można się jedynie po upływie terminu przedawnienia.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa