PRAWO ŁATWIEJ

Odszkodowanie od gminy za brak dostarczenia lokalu socjalnego

21.02.2019

Odszkodowanie od gminy za brak dostarczenia lokalu socjalnego

Mieszkania socjalne Porady Prawne Warszawa Dubiel & Sawinda

Mieszkania socjalne Porady Prawne Warszawa Dubiel & Sawinda

 

 

 

W życiu zdarzają się różne sytuacje – nagła choroba, trudność w znalezieniu zatrudnienia, niezdolność do pracy, problemy psychiczne… Wiele z tych problemów może sprawić, że stajemy się niezdolni, do wywiązania się z naszych zobowiązań finansowych. Pisaliśmy już o tym, jak uniknąć eksmisji w jednym z naszych pierwszych artykułów na blogu. Jeżeli jednak dojdzie do eksmisji, na gminie ciąży obowiązek zapewnienia eksmitowanemu lokalu socjalnego.

 

 

 

Prawo do lokalu socjalnego

 

 

 

Wydając wyrok nakazujący opróżnienie lokalu, sąd musi orzec także, czy eksmitowany lokator ma prawo do lokalu socjalnego. Jeżeli zostanie ono przyznane, to na gminę spada zadanie zapewnienie tymczasowemu „bezdomnemu” lokalu.

 

 

 

Gminy posiadają pewien zasób mieszkaniowy. Utrzymanie go jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. W sprawie użytkowania zasobami komunalnymi decyzje podejmuje rada gminy. To ona podejmuje uchwały, które określają wieloletni plan użytkowania zasobu mieszkaniowego danej gminy. Taki plan – który powinien być przygotowany na co najmniej 5 lat – zawiera informacje na temat polityki czynszowej i warunków obniżenia czynszu za wynajem lokali socjalnych. W treści tego planu powinny być uwzględnione także szczegółowe zasady wynajmowania lokali z zasobu mieszkaniowego gminy.

 

 

 

Może zdarzyć się, że nie otrzymamy lokalu od gminy

 

 

 

Powody są różne. Często gmina może nie posiadać odpowiedniej ilości lokali, żeby obdzielić wszystkich, którzy posiadają do nich prawo. Często też zaoferowany lokatorowi lokal nie spełnia warunków, które opisane zostały w ustawie o ochronie lokatorów. Jeżeli uznamy, że lokal nie spełnia tych warunków, możemy nie przyjąć oferty gminy i dalej zamieszkiwać w dotychczas zamieszkiwanym lokalu.

 

 

 

Koło niestety dalej się kręci – tworzą się wieloletnie zaległości egzekucyjne. Problem jest poważny. Dlatego ustawodawca przewidział w art. 20 ust. 2a ustawy o ochronie praw lokatorów możliwość wynajmowania przez gminę lokali od innych właścicieli w celu podnajmowania ich osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód. Ułatwia to gminie w pewnym stopniu wywiązywanie się ze swoich zadań.

 

 

 

Umowa najmu z gminą

 

 

 

Wyeksmitowany lokator zawiera umowę z gminą w momencie dostarczenia mu lokalu socjalnego. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Po upływie tego okresu wygasa, chyba że gmina podejmie decyzję o przedłużeniu okresu najmu, jeżeli najemca znajduje się w sytuacji, która uzasadnia przedłużenie umowy. Osoba, która ma prawo do otrzymania lokalu socjalnego, może pozwać gminę, aby zobowiązać ją do zawarcia umowy najmu.

 

 

 

Taką umowę najmu może zawrzeć osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza określonej w uchwale rady gminy kwoty. Niestety często zdarza się, że gmina nie jest w stanie znaleźć lokalu socjalnego dla lokatora z wyrokiem eksmisyjnym, a to sprawia, że osoba dalej może zajmować mieszkanie, które powinna opuścić. Co może zrobić pokrzywdzony właściciel mieszkania, które nie zostało opuszczone, mimo wydania stosownego wyroku? Może żądać odszkodowania.

 

 

 

Kto zapłaci właścicielom?

 

 

 

Dla tych, których mieszkanie jest „okupowane” przez niepłacącego lokatora, zwykle jest jasne jak słońce, że nie otrzymają żadnych pieniędzy od rzeczonych lokatorów. Ci jednak są zobowiązani co miesiąc uiszczać właścicielowi mieszkania odszkodowanie.

 

 

 

Wysokość odszkodowania wynosić powinna tyle ile kwota czynszu i innych opłat za użytkowanie lokalu, do opłacania których zobowiązany byłby najemca, gdyby wcześniejsza umowa umożliwiający korzystanie z lokalu nadal trwała. Inaczej jest w przypadku tych niechcianych lokatorów, którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego – Ci są zobowiązani do płacenia odszkodowania w wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymywać, gdyby wynajmował lokal innemu lokatorowi. Poza tym odszkodowaniem właściciel może zażądać od eksmitowanego odszkodowania uzupełniającego.

 

 

 

A jak to wygląda w rzeczywistości?

 

 

 

Zgodnie z art. 417 kodeksu cywilnego za szkodę powstałą w związku za działanie niezgodne z prawem lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego. Oznacza to, że właściciel mieszkania zajmowanego przez lokatora, w związku z tym, że nie znaleziono dla niego jeszcze lokum socjalnego, może żądać od naprawienia szkody. Naprawienie szkody rozumieć należy nie tylko jako wynagrodzenie straty, ale także utraconego zysku, który mógłby osiągnąć właściciel lokalu, gdyby nie wyrządzono mu uszczerbku.

 

 

 

Wielu prawników jest przekonanych, że właściciele lokali będą mogli domagać się pełnego odszkodowania od gmin, w przypadku gdy te, nie dostarczą na czas mieszkań socjalnych. Przed sądem można dochodzić także utraconego zysku, jeżeli wykaże się prawdopodobieństwo osiągnięcia korzyści majątkowej. Niektórzy znawcy tematu twierdzą, że można będzie się domagać także utraconych korzyści z innych powodów, np. za obniżenie standardu mieszkania lub utratę dobrej opinii wśród sąsiadów z powodu zachowania niechcianego lokatora (możliwe nadużywanie alkoholu).

 

 

 

Warto wiedzieć, że pozywający o odszkodowanie nie ma konieczności wykazania winy w działaniu gminy. Za podstawę roszczenia służy fakt niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie, której sąd przyznał prawo do takiego lokalu. Na gminie ciąży też odpowiedzialność odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu eksmitowanemu – musi wypłacać odszkodowanie co miesiąc, aż do czasu opróżnienia mieszkania zgodnie z wyrokiem.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa