PRAWO ŁATWIEJ

Okres przedawnienia roszczeń o zachowek

17.05.2019

Okres przedawnienia roszczeń o zachowek

 

 

Roszczenia majątkowe mogą ulec przedawnieniu – kiedy określony w przepisach czas upłynie, roszczenia nie możemy się domagać przed sądem czy innym organem państwowym. Dzięki temu dłużnik może uchylić się od obowiązku spełnienia roszczenia. Bywa, że po latach od otrzymania spadku krewni w końcu chodzą do wniosku, że należy im się zachowek. Co zrobić, żeby po latach uchylić się od spłacania krewnych?

 

 

Zachowek

 

 

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że zachowek jest jedną form zabezpieczenia interesów najbliższej rodziny zmarłego. Jeżeli okaże się, że w testamencie lub w darowiźnie dokonanej za życia spadkodawcy jego majątek został przekazany konkretnej osobie, uprawnieni członkowie rodziny mogą wnioskować o wypłacenia zachowku.

 

 

Istnieją trzy rodzaje roszczeń dotyczących zachowku:

-> roszczenie o zachowek,

-> roszczenie o uzupełnienie zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny,

-> roszczenie o redukcję zapisów i poleceń

 

 

Jak wykorzystać przedawnienie roszczenia?

 

 

Kiedy minie określony czas od otrzymania spadku, ten który był zobowiązany do wypłacenia zachowku może podnieść przed sądem zarzut przedawnienia. Można to zrobić dopiero wtedy, kiedy spadkobierca złoży do sądu wniosek o zapłatę zachowku. Zarzut przedawnienia podnieść można w piśmie procesowym lub ustnie w trakcie rozprawy sądowej.

 

 

Jeżeli dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia, sprawa może zostać rozstrzygnięta na jego niekorzyść. Sąd nie może sam wskazać, że doszło do przedawnienia roszczenia. Jeżeli chcemy skorzystać z przedawnienia, musimy wyraźnie poinformować o tym sąd.

 

 

Kiedy roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu?

 

 

Termin przedawnienia roszczenia o zachowek w polskim prawie wynosił wcześniej 3 lata, przedłużono jednak ten okres do 5 lat, ale liczyć go można na dwa sposoby – w zależności od tego jakiego typu roszczenia zachowkowego się domagamy.

 

 

Jeżeli domagamy się uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny, termin przedawnienia zaczyna biec od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Oznacza to, że zarzut przedawnienia roszczenia o zachowek można podnieść dokładnie po 5 latach po jego śmierci. Z kolei w przypadku roszczeń z tytułu zachowku oraz roszczeń spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń, pięcioletni termin zaczyna biec od dnia ogłoszenia testamentu przez sąd lub notariusza.

 

 

Aby wystąpiła możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia, termin musi upłynąć jeszcze przed wszczęciem sprawy sądowej o zapłatę zachowku. Nasz zarzut nie zostanie uwzględniony, jeżeli okres ten upłynie już po wszczęciu postępowania – nie chodzi tu o dzień pierwszej rozprawy, ale o dzień złożenia pozwu o zapłatę zachowku.

 

 

Otwarcie spadku a ogłoszenie testamentu

 

 

Pierwsze z nich dotyczy dziedziczenia ustawowego (to data śmierci spadkodawcy), a drugie sytuacji, gdy zmarły pozostawił po sobie testament. Testament ogłaszany jest przez sąd lub notariusza. Warto pamiętać, że chociaż jako osoby zainteresowane zapisami, możemy być obecni przy ogłoszeniu, to nikt nie wystosuje do nas specjalnego zaproszenia z informacją o terminie ogłoszenia testamentu.

 

 

Testament może zostać ogłoszony w trakcie rozprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

 

 

Do wnioskowania o zachowek uprawnieni są zstępni, małżonek i rodzice zmarłego w przypadku braku zstępnych – czyli ci, którzy w pierwszej kolejności byliby powołani do spadku zgodnie z ustawą.

 

 

Sprawy z 3-letnim terminem przedawnienia

 

 

Stary termin przedawnienia odnosi się do roszczeń o zapłatę zachowku, których termin przedawnienia zaczął płynąć przed 23.10.2008 roku. W takim przypadku, jeżeli spadkodawca zmarł lub spadek został ogłoszony przed tą datą, roszczenie o zachowek przedawniło się już po upływie 3 lat.

 

 

Przerwanie biegu przedawnienia

 

 

Określone czynności mogą przerwać bieg przedawnienia. Jeżeli tak się zdarzy, po zakończeniu tych czynności okres ten zaczyna się liczyć od nowa. Art. 123 KC wskazuje na to, że bieg okresu przedawnienia przerywa:

-> każda czynność dokonana przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń określonego rodzaju podjęta w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia

-> czynność dokonana przed sądem polubownym, podjęta w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,

-> uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie zostało powzięte,

-> wszczęcie mediacji.

 

Jeżeli Twoja sprawa dotyczy roszczenia o zachowek, skontaktuj się z nami – postaramy się udzielić stosownych informacji i sprawdzić, czy roszczenie nie uległo już przedawnieniu.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa