PRAWO ŁATWIEJ

Pozbawienie praw rodzicielskich – gdy dobro dziecka jest zagrożone

07.03.2019

Pozbawienie praw rodzicielskich – gdy dobro dziecka jest zagrożone

Porada prawna warszwa prawo pracy prawo rodzinne ograniczenie praw rozdziecielskich, kara pieniężna dla pracownika

Porada prawna warszwa prawo pracy prawo rodzinne ograniczenie praw rozdziecielskich, kara pieniężna dla pracownika

 

 

 

Dzieci niekiedy stają się narzędziem w walce skłóconych rodziców, a przecież najważniejsze jest ich dobro. Władze rodzicielską można ograniczyć, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu zaistnienia trwałej przeszkody lub w przypadku zaniedbania swoich obowiązków przez jednego z rodziców. Jej pozbawienie może dotyczyć jednego lub obojga rodziców.

 

 

 

Prawa rodzicielskie

 

 

 

Z mocy prawa takie same uprawnienia przysługują obojgu rodziców. Jeżeli ma miejsce unieważnienie małżeństwa, separacja lub rozwód, zmiana tego stanu faktycznego jest możliwa w wyroku orzekającym rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa. Pozbawić praw rodzicielskich można rodzica lub obojga rodziców także w osobnej sprawie.

 

 

 

Ograniczenie praw do wychowywania dziecka może mieć miejsce także w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka.

 

 

 

Przed ograniczeniem praw rodzicielskich

 

 

 

Pozbawienie praw rodzicielskich to ostateczność. Sąd opiekuńczy przed ich odebraniem powinien także wydać wcześniej zarządzenia, które będą miały na celu poprawę warunków dziecka.

 

 

 

Sąd może przede wszystkim zobowiązać rodzinę (rodziców i niepełnoletnie dziecko) do udziału w pracy z asystentem rodziny. Zarówno dziecko, jak i cała rodzina może być skierowana do placówek zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem, oferujących zajęcia pozaszkolne i inne formy pomocy. Sąd może także wymagać, aby postępowanie rodziny w związku z tym zarządzeniem było w określony sposób kontrolowane.

 

 

 

Próba poprawy jakości życia dziecka może polegać nie tylko na nakazywaniu pewnych działań, ale także na zakazywaniu. W wyniku takiego działania rodzice nie mogą wykonywać określonych czynności bez zezwolenia sądu. Wykonywanie władzy rodzicielskiej może być też regularnie nadzorowane przez kuratora sądowego.

 

 

 

Sąd może także skierować dziecko do organizacji lub instytucji, która działa w celu przygotowania do pełnienia określonego zawodu lub zarządzić (w drastycznych przypadkach) umieszczenie go w rodzinie zastępczej lub domu dziecka.

 

 

 

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

 

 

 

Są trzy kategorie powodów, dla których sąd może pozbawić praw rodzicielskich. Jedną z nich, jest zaistnienie takiej długotrwałej okoliczności, która przy rozsądnym podejściu może być uznana za odpowiedni powód do odebrania praw rodzicielskich. Może być uznana za długotrwałą także wtedy, gdy nie da się do końca przewidzieć okresu jej trwania, ale można założyć, że będzie długi (zwykle wieloletni). Do takich sytuacji zaliczyć można sytuacje takie jak np. zaginięcie jednego z opiekunów, brak zainteresowania dzieckiem, poważna choroba wymagająca hospitalizacji.

 

 

 

Inaczej jest w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków względem dziecka – te są zwykle zawinione przez rodziców – porzucenie dziecka, powodowanie sytuacji zagrożenia życia. Ostatnia z przesłanek – nadużywanie władzy rodzicielskiej – ma miejsce np. gdy rodzic stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec dziecka.

 

 

 

Sprawa sądowa

 

 

 

Wystarczy stwierdzenie zaledwie jednego powodu do pozbawienia praw rodzicielskich, aby sąd mógł wydać postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Istotne jest, że władza rodzicielska nie jest odbierana raz na zawsze. Są opiekuńczy może przywrócić rodzicowi władzę rodzicielską, jeżeli ustaną niesprzyjające warunki.

 

 

Oba rodzaje spraw – zarówno te, podczas których odbiera się władzę rodzicielską, jak i te o przywrócenie praw rodzicom – są rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym, a wszczęcie postępowania wymaga złożenia wniosku jednego z rodziców lub przedstawiciela odpowiedniego organu publicznego do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu (jeżeli nie ma miejsca zamieszkania) osoby, której dotyczyć będzie postępowanie.

 

 

 

Zdarzyć się także może w nagłym przypadku, że sąd opiekuńczy wyda zarządzenie wobec osób, które nie podlegają jego jurysdykcji i zawiadomi właściwy sąd opiekuńczy.

 

 

 

Jeżeli ustanie przyczyna, z powodu której władza rodzicielska jest ograniczana lub czasowo odebrana, sąd może przywrócić prawa rodzicowi lub rodzicom. O zmianie sytuacji dowiaduje się on dzięki sprawowanemu nadzorowi lub po otrzymaniu informacji od każdej osoby, która poweźmie wiedzę o tym fakcie. O zmianie sytuacji zaświadczyć mogą także jednostki organizacyjne takie jak policja lub placówki oświatowe.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa