PRAWO ŁATWIEJ

Pracownik wkracza na ring cz. 1 – co dają ci konkretne umowy? Bądź świadomy!

25.01.2019

Pracownik wkracza na ring cz. 1 – co dają ci konkretne umowy? Bądź świadomy!

Umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę - co nam dają Warszawa Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda (2)

Umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę - co nam dają Warszawa Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda (2)

 

 

 

Brak podstawowej wiedzy na temat praw i obowiązków pracownika i pracodawcy często bywa bezlitośnie wykorzystywany. Za niewiedzę można słono zapłacić. Przystępując do świadczenia pracy powinniśmy dowiedzieć się, jakie są nasze prawa i obowiązki, by w przypadku ich pogwałcenia być w stanie bronić swojego interesu.

 

 

 

Stosunek pracy

 

 

 

Jest to stosunek zobowiązaniowy, który powstaje między pracownikiem a pracodawcą. Pierwszy z nich zobowiązuje się wykonywać określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, osobiście i w sposób ciągły. Ryzyko wynikające z świadczenia pracy oraz zyski ponosi pracodawca. To on zatrudnia pracownika i wypłaca mu stosowne, określone w umowie wynagrodzenie. Praca wykonywana jest pod jego kierownictwem.

 

 

 

Osoba fizyczna może wykonywać pracę przede wszystkim na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. W tym artykule omówimy umowę o pracę na okres próbny oraz umowę o pracę tymczasową.

 

 

 

Umowa o pracę

 

 

 

Umowa ta zawsze powinna zostać zawarta na piśmie – na czas nieokreślony, określony lub na okres próbny. Często umowy zawiera się także na określony okres na zastępstwo (w przypadku odejścia pracownika na długi urlop chorobowy lub macierzyński). Umowa o pracę może być także zawierana na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące – jest to dosyć częsta praktyka, która pozwala obu stronom na przekonanie się, czy chcą kontynuować współpracę. To zaledwie kilka różnych umów o pracę, a każda pociąga za sobą różne obowiązki i prawa dla pracownika i pracodawcy.

 

 

 

Umowa o pracę na okres próbny – wypowiedzenie

 

 

 

3 miesiące – nie dłużej! Umowę taką można jednak zawrzeć kilkukrotnie z tym samym pracownikiem. Bez sensu? Niekoniecznie. Jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy pracownik wcześniej był zatrudniany na innym stanowisku, tj. wykonywał inną pracę niż na pierwszej umowie. Pozwala to pracownikowi zastanowić się, czy chce dalej pracować w firmie na innej pozycji, jeżeli jego stanowisko np. nie jest już dłużej dostępne. Pamiętajcie, jeżeli jeden próbny okres na konkretnym stanowisku zamienia się w drugi okres próbny na tym samym stanowisku, to znak, że coś jest nie w porządku…, nie mówiąc już o tym, że takie postępowanie nie jest zgodne z prawem.

 

 

Kolejną umowę próbną na tym samym stanowisku (tylko raz!) można dopiero po co najmniej 3 latach od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

 

 

A jak wypowiedzieć umowę na okres próbny? Jest o wiele łatwiej niż w przypadku umowy na czas określony lub nieokreślony. Okres wypowiedzenia jest zależny od okresu próbnego:

 

 

-> jeżeli okres próbny nie jest dłuższy niż 2 tygodnie, obowiązuje wypowiedzenie długości 3 dni roboczych,

 

-> okres dłuższy od 2 tygodni, ale krótszy od 3 miesięcy wydłuża okres wypowiedzenia do tygodnia,

 

-> w przypadku najdłuższego możliwego okresu próbnego (3 miesiące), okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

 

 

 

Na próbie na urlop?

 

 

A co z urlopem wypoczynkowym? Osoba na okresie próbnym też ma do niego prawo, jednak w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na stałe, nie ma z prawa do z góry określonej ilości dni, lecz nabywa do niego prawo w trakcie świadczenia pracy w sposób proporcjonalny.

 

 

Pracownik na okresie próbnym po przepracowanym miesiącu ma prawo do 1/12 urlopu normalnie przysługującego zatrudnionym na umowie o pracę. Standardowy urlop ma wysokość 20 dni dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat lub 26 dni dla tych, którzy zatrudnieni są powyżej 10 lat.

 

 

Co warto wiedzieć? Jeżeli wyszła nam niepełna ilość dni, łączna ilość dni urlopowych zaokrąglana jest w górę. Tutaj prawo mówi także wyraźnie, że pracodawca nie ma prawa przyznać pracownikowi dłuższego urlopu, niż sobie wypracował, nic więc dziwnego, że często pracodawcy nie chcą się dogadywać z pracownikami.

 

 

Na czym polega praca tymczasowa?

To wykonywanie pracy na podstawie zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej na rzecz konkretnego pracodawcy. Najczęstszą formą zatrudnienia jest umowa na czas określony, którą dokładniej omówimy w następnym artykule. Obowiązkiem agencji pracy tymczasowej jest potwierdzenie pracownikowi tymczasowemu warunków zawartej umowy na piśmie nie później niż drugiego dnia wykonywanej pracy.

 

 

Umowa o pracę tymczasową nie może zostać zawarta na dłużej niż 18 miesięcy w okresie 36-miesięcznym.

 

 

Czego na umowie o pracę tymczasową nie można?

 

 

Jest to bardzo charakterystyczna umowa. Powinna ona mieć charakter sezonowy, okresowy – pracownik tymczasowy powinien wykonywać takie obowiązki, których zlecenie nie jest możliwe pracownikom zatrudnionym na stałe u pracodawcy lub obowiązki należące do nieobecnego pracownika.

 

 

Pracownikowi takiemu nie można zlecić zadań szczególnie niebezpiecznych. Nie może on też wykonywać pracy na stanowisku zajmowanym przez pracownika uczestniczącego w danym momencie w strajku. Niedozwolone jest też pełnienie przez niego obowiązków wymagających uzbrojenia go w broń palną bojową lub przedmiotu służące do obezwładniania osób za pomocą narzędzi, których posiadanie związane jest z uzyskaniem pozwolenia na dane narzędzie.

 

 

Jako pracownik tymczasowy nie możemy też wykonywać pracy, która była wykonywana w okresie ostatnich 3 miesięcy przez osobę, która została zwolniona z powodu, który nie dotyczył jej jako pracownika.

 

 

Urlop

 

 

Inaczej niż w przypadku umowy na okres próbny urlopu w pracy tymczasowej nie zdobywa się w sposób proporcjonalny. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wysokości dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji pracodawcy (miesiąc = 30 dni kalendarzowych).

 

 

 

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych mówi, że agencja i pracodawca ustalają między sobą sposób udzielania urlopu – pracownik może go wybrać w części lub w całości w zależności od ustaleń. Ekwiwalent na niewykorzystany urlop wylicza się dzieląc wynagrodzenie przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to określone wynagrodzenie.

 

 

Wypowiedzenie na umowie o pracę tymczasową

Pracodawca korzystający z usług agencji pracy tymczasowej może w dowolnym momencie na piśmie oświadczyć, że nie chce już korzystać z usług danego pracownika. Agencja musi jednak stosować się do ogólnych zasad dotyczących rozwiązywania umów terminowych, jeżeli chce wypowiedzieć pracę pracownikowi tymczasowemu, co oznacza, że prawo wypowiedzenia jest wyraźnie określone w umowie, a długość okresu wypowiedzenia zależy od długości trwania umowy:

 

 

-> wynosi 3 dni, jeżeli umowa zawarta została na nie więcej niż 2 tygodnie,

 

-> wynosi tydzień, jeżeli umowa zawierana była na dłużej niż 2 tygodnie,

 

 

Dopuszczalne jest także rozwiązanie umowy o pracę tymczasową za porozumieniem stron.

 

 

 

Zasiłki chorobowe

 

 

Zarówno ci, którzy pracują na umowie o pracę tymczasową, jak i ci na okresie próbnym mają prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego. Zasiłek ten przysługuje za okres niezdolności do pracy łącznie do 33 lub w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia do 14 dni w ciągu danego roku kalendarzowego.

 

 

Ochronie podlegają pracownice w ciąży. Jeżeli umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży z mocy prawa umowa jest automatycznie przedłużana do dnia porodu, a pracownica od dnia porodu nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa