PRAWO ŁATWIEJ

Pracownik wkracza na ring cz. 3 – co dają Ci umowa o dzieło i umowa zlecenie?

25.01.2019

Pracownik wkracza na ring cz. 3 – co dają Ci umowa o dzieło i umowa zlecenie?

Umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę - co nam dają Warszawa Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda (2)

Umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę - co nam dają Warszawa Kancelaria radców prawnych Dubiel & Sawinda (2)

 

 

 

Umowa o dzieło i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnym, na podstawie których pracę świadczą często studenci lub osoby, które traktują pracę wykonywaną w ich ramach jako dorabianie do regularnie otrzymywanego wynagrodzenia.

 

 

Różnica w przedmiocie umowy

 

 

W przypadku umowy o dzieło praca polega na wykonaniu określonego dzieła – głównie jest ona zawierania wówczas, gdy chodzi o stworzenie pewnej rzeczy – utworu, artykułu, wykonania remontu lub mebli na wymiar, itd. Wynagrodzenie wypłaca się w związku z wykonaniem dzieła. Innymi słowy przedmiotem umowy o dzieło są czynności, które prowadzą do konkretnego, widocznego rezultatu.

 

 

W przypadku umowy zlecenia wykonujący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania określonej czynności prawnej w zamian za opisane w umowie świadczenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt wykonanej czynności, mimo tego jest zobowiązany do wykonywania pracy osobiście i z należytą starannością.

 

 

Wynagrodzenie

 

 

Od 2017 roku określane są minimalne stawki godzinowe w przypadku pracy na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Wskazane jest prowadzenie ewidencji czasu pracy dla osób pracujących na umowie zlecenie. Wynagrodzenie na zleceniu jest więc iloczynem przepracowanej liczby godzin i stawki (chociaż często także składa się na nie premia).

 

 

Przepisy te nie dotyczą umowy o dzieło, gdyż osoby zatrudnione na jej podstawie uzgadniają wynagrodzenie między sobą, ze względu na specyficzny charakter przedmiotu umowy o dzieło.

 

 

Zaletą w przypadku obu umów jest możliwość obniżenie podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów – stawka podstawowa to 20%, a przy umowie zakładającej korzystanie z praw autorskich jest to 50%.

 

 

Wypowiedzenie umów

 

 

Widoczną różnicę możemy zauważyć w kwestii rozwiązywania umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zlecenie można wypowiedzieć w dowolnym momencie, mimo że w umowie zwykle zapisana jest informacja o ważności umowy. Nie stanowi to problemu, zwłaszcza w związku z tym, że wynagrodzenie również jest obliczane na podstawie ilości przepracowanych godzin, w związku z czym brak pracy oznacza brak świadczeń od pracodawcy (poza składkami odprowadzanymi na rzecz zatrudnionego pracownika).

 

 

Umowa o dzieło ma zupełnie odmienny charakter. Zawierający ją powinni dokładnie przemyśleć okoliczności, w których konieczne byłoby rozwiązanie umowy i zawrzeć w dokumencie warunki jej wypowiedzenia. Standardowymi powodami do wypowiedzenia umowy o dzieło jest wykonanie dzieła w sposób niezgodny z umową lub w innym niż ustalony terminie.

 

 

 

Składki ZUS

 

 

Także tutaj istnieją różnice. Osoba wykonująca dzieło nie ma prawa do ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego, rentowego, wypadkowego ani zdrowotnego. Wykonawca nie jest obarczony składkami.

 

 

Na umowie zlecenie przez pracodawcę obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne pracownika w momencie przekroczenia przez zleceniobiorcę miesięcznego przychodu w kwocie wyższej niż minimalne wynagrodzenie w danym roku.

 

 

Zasiłki

 

 

Jeżeli chodzi o wykonawcę umowy o dzieło – nie ma składek, nie ma zasiłków, jednak osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie mogą liczyć na zasiłek chorobowy, jeżeli dobrowolnie zgłosiły się do niego i odprowadzają na nie składki. Aby przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenie musi złożyć na ręce zleceniodawcy pisemny wniosek o zarejestrowanie w ZUS-ie, a pracodawca powinien go zarejestrować.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa