PRAWO ŁATWIEJ

Przekształcanie stowarzyszenia lub fundacji w OPP

05.07.2019

Przekształcanie stowarzyszenia lub fundacji w OPP

Przekształcanie stowarzyszenia lub fundacji w OPP

Przekształcanie stowarzyszenia lub fundacji w OPP

 

 

Pod koniec każdego roku podatkowego, organizacje pożytku publicznego wyrastają jak grzyby po deszczu. Organizacje pozarządowe, które dotychczas prowadziły działalność społeczną i charytatywną, chcą skorzystać z benefitów dla swojej działalności, które decydują się zapewnić im podatnicy. W tym artykule przedstawimy Wam warunki, jakie Wasze stowarzyszenie czy fundacja musi spełnić aby stać się organizacją pożytku publicznego.

 

 

Status organizacji pożytku publicznego (OPP) może uzyskać organizacja pozarządowa, która posiada osobowość prawną. Nie ma przy tym znaczenia w jakiej formie prawnej działa – może to być fundacja, stowarzyszenie, ale również spółka akcyjna czy klub sportowy. Taki podmiot musi spełnić szereg wymagań ustawowych, a następnie złożyć w KRS stosowny wniosek. Status OPP nabędzie po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie.

 

 

Działalność pożytku publicznego

 

 

Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. To, co uznaje się za tego rodzaju działalność, zostało wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalnością pożytku publicznego będzie zatem działalność charytatywna, świadczenie pomocy społecznej, wspieranie tradycji narodowej, działalność na rzecz integracji cudzoziemców, ale także np. oferowanie nieodpłatnych usług prawnych. Działalność pożytku publicznego może być realizowana odpłatnie lub nieodpłatnie – informację w zakresie przedmiotów tego typu działalności należy umieścić w statucie, najlepiej przez wyszczególnienie ich jako PKD.

 

 

Ustawa wymaga, aby przed złożeniem wniosku o nadanie statusu OPP wnioskodawca prowadził działalność pożytku publicznego przez okres co najmniej 2 lat. W celu udowodnienia spełnienia tego warunku, podmiot może załączyć do wniosku różne dokumenty – mogą to być sprawozdania merytoryczne, zaświadczenia, podziękowania, a także artykuły prasowe. Działalność taka musi być skierowana do ogółu społeczeństwa bądź do określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta wyodrębniona przez swoją złą sytuację życiową czy materialną. Statusu OPP nie mogą uzyskać stowarzyszenia, które działają wyłącznie na rzecz swoich członków.

 

 

Działalność gospodarcza

 

 

Przyszła OPP może prowadzić działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że działalność gospodarcza musi mieć charakter dodatkowy wobec działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej, podobnie jak uzyskiwany przez organizację z innych źródeł, musi w całości być przeznaczany na działalność pożytku publicznego. Działalność gospodarczą należy odróżnić od działalności pożytku publicznego prowadzonej odpłatnie – ta druga – choć również wiąże się z pozyskiwaniem środków pieniężnych – nie ma na celu bezpośredniego zysku dla organizacji, lecz służy osiągnięciu celów społecznie użytecznych.

 

 

Warto wspomnieć, że działalność pożytku publicznego – odpłatna i nieodpłatna – a także działalność gospodarcza powinny być księgowo wyodrębnione w rachunkowości organizacji.

 

 

Organizacja wewnętrzna

 

 

Niektóre organizacje (np. fundacje) nie mają wymogu posiadania organu nadzoru. W sytuacji, kiedy chcemy przekształcić naszą organizację w OPP, koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w statucie i powołanie takiego organu – np. w postaci rady nadzorczej.

 

 

Ważnym jest aby organ kontroli był kolegialny (czyli liczył więcej niż jedną osobę) oraz był w jak największym stopniu niezależny od organu zarządzającego – w tym także organizacyjne. Jest to szczególnie istotne w fundacjach, gdzie jedyny fundator jest często jedynym członkiem zarządu. Członkowie organu kontroli OPP nie mogą bowiem być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Wymaga się także od takich osób, aby nie były skazane za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, a także za przestępstwo skarbowe. Wymóg niekaralności istnieje także wobec członków organu zarządzającego.

 

 

Członkowie organu nadzoru mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, którego maksymalna wysokość może być równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni. Należy pamiętać, że członkowie organów stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie – tym samym członkowie komisji rewizyjnej czy innego organu stowarzyszenia nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.

 

 

Zabezpieczenie majątku OPP

 

 

Istnieje szereg zakazów dotyczących majątku OPP, które muszą być zawarte w statucie. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem OPP w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, a także osób bliskich w stosunku do członków organizacji, członków jej organów oraz jej pracowników. Statut powinien także przewidywać zakaz przekazywania majątku OPP na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich – co w szczególności dotyczy przekazywania bezpłatnego lub na preferencyjnych warunkach. Należy także wykluczyć możliwość wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Wyjątkiem są tu sytuacje, gdy takie wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. W statucie należy także zakazać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskich – na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Jak widać, status OPP musi przewidywać wiele postanowień, które często nie były w nim obecne przy zakładaniu fundacji czy stowarzyszenia. W celu zgromadzenia odpowiednich dokumentów i wprowadzenia wymaganych zmian warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy prawnej. Skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa