PRAWO ŁATWIEJ

Przenoszenie praw autorskich w praktyce…

13.12.2018

Przenoszenie praw autorskich w praktyce…

Porady prawne Kancelaria Warszawa

Porady prawne Kancelaria Warszawa

 

W dzisiejszych czasach, którymi rządzi Internet często wykorzystuje się pracę copywriterów w celu tworzenia treści na strony internetowe, artykułów, zdjęć i filmów. Często tworzą je studenci na podstawie umowy o dzieło, czasami podobne treści przygotowują w ramach współpracy pracownicy agencji reklamowych. Zarabiasz sprzedażą swoich utworów na pełen etat lub dorabiasz sobie w ten sposób? Sprawdź, jakie są sposoby na przenoszenie praw autorskich!

 

 

 

Czym jest utwór?

 

 

 

Definicja mówi, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w dowolnej postaci – niezależnie od swojej wartości, przeznaczenia i formy wyrażenia. Wiele to nie wyjaśnia, prawda? Na mocy tej definicji w zasadzie wiele rzeczy lub sytuacji możemy nazwać utworem.

 

 

 

Istotne jest to, że jeżeli ktoś chce wykorzystać utwór drugiej osoby, trzeba uregulować kwestię nabycia autorskich praw majątkowych – swoją drogą, tylko te można nabyć. Są także autorskie prawa osobiste, ale tych zbyć nie można nigdy i zawsze pozostają przy twórcy (są to np. prawa do autorstwa utworu, opisywania go swoim nazwiskiem lub pseudonimem). Jedyne co można zrobić odnośnie tych drugich to zobowiązać się do ich korzystania w sposób, który nie będzie ograniczał możliwości ich wykorzystywania przez nabywcę praw autorskich majątkowych.

 

 

Przykład: jeżeli piszemy artykuł o tematyce medycznej, to np. publiczne deklarowanie swojego autorstwa sprawia, że utwór jest bezwartościowy dla prywatnej poradni lekarskiej, bo ta nie będzie chciała publikować artykułu z nazwiskiem copywritera bez np. wiedzy medycznej potwierdzonej np. tytułem naukowym. Trzeba być świadomym, że nawet jeżeli tekst jest poprawny merytorycznie, to poradnia może spotkać się z zarzutem publikowania artykułów osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy, mimo że treść jest dokładnie sprawdzona przez specjalistę przed publikacją. Wielka część tekstów na strony internetowe jest tworzona przez copywriterów, którzy szybko przeszukują różne źródła, porównują informacje i zręcznie tworzą lekkie i przyjemne teksty w oparciu o sprawdzone informacje, chociaż nie posiadają kierunkowego wykształcenia.

 

 

 

Przejście praw autorskich na inne osoby w drodze dziedziczenia lub umowy

 

 

 

Spadkodawca może w testamencie oznaczyć osobę, która nabywa prawa autorskie majątkowe do utworu (przepis dotyczy także innych zbywalnych praw majątkowych) lub na podstawie umowy przekazać innym osobom te prawa. Oznaczenie tej osoby to tzw. zapis windykacyjny, a osoba która została w nim wymieniona nabywa przeznaczone jej uprawnienia z mocy prawa w momencie otwarcia spadku (czyli w momencie śmierci spadkodawcy).  Możliwe jest także przekazanie praw majątkowych osobie trzeciej tak, że nie otrzymuje ich automatycznie – poprzez zobowiązanie w testamencie swojego spadkobiercy do przeniesienia tych określonych praw, na konkretną osobę (zapis zwykły – art.968 KC).

 

 

 

Nie tylko prawa autorskie majątkowe może być dziedziczone. Spadkodawca może wskazać spadkobiercę, który będzie mógł wykonywać autorskie prawa osobiste i występować z powództwem o ich naruszenie.

 

 

 

Przepisy nie precyzują czy przenieść należy całość praw autorskich do wszystkich istniejących utworów na jedną osobę czy też można przekazać określonym osobom prawa do wybranych utworów. Nie można jednak przenieść na nabywcę praw majątkowych wynikających z wszelakich utworów, które autor mógłby stworzyć w przyszłości. Jeżeli mogą pojawić się jakiekolwiek wątpliwości, należy sprecyzować czy zapis odnosi się do całokształtu twórczości autora.

 

 

 

Przeniesienie praw autorskich przez nabywcę

 

 

 

Można na stałe przenieść autorskie prawa majątkowe na inną osobę lub umożliwić wykorzystanie utworów przez pewien czas i na określonych polach eksploatacji poprzez udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych. Umowa licencyjna zgodnie z ustawą pozwala na korzystanie z utworu przez 5 lat na terytorium państwa, w którym nabywający licencję ma swoją siedzibę, chyba że umowa mówi inaczej.

 

 

 

Strony umowy muszą w niej dokładnie wyrazić swoją wolę, gdyż w przypadku wątpliwości co do wyraźności postanowienia o przeniesieniu praw autorskich majątkowych, stwierdza się raczej, że udzielono licencji. Zarówno dokument będący dowodem przeniesienia autorskich praw majątkowych jak i dokument dowodzący udzielenia licencji musi zawierać zapis dokładnie określający pola eksploatacji utworu (zapis taki musi być precyzyjny i może dotyczyć jedynie istniejących w danym momencie pól eksploatacji), które określa ustawodawca w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 50).

 

 

 

Jeżeli chcemy przenieść prawa autorskie majątkowe nieodpłatnie, o tym także powinna się pojawić dokładna informacja w sporządzonej umowie.

 

 

 

Prawo własności egzemplarza utworu

 

 

 

Nie można zapominać, że fakt przeniesienia prawa własności egzemplarza utworu nie pociąga za sobą przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu. Tak samo działa to w drugą stronę – ktoś kto nabył autorskie prawa majątkowe nie otrzymuje automatycznie prawa własności do egzemplarza. Jeżeli zależy nam na przeniesieniu wraz z autorskim prawem majątkowym egzemplarza, powinniśmy to zaznaczyć w umowie.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa