PRAWO ŁATWIEJ

Skutki częściowego ograniczenia praw rodzicielskich

26.04.2019

Skutki częściowego ograniczenia praw rodzicielskich

 

 

Sytuacja, w której co najmniej jedno z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie nie jest naturalna. Uznaje się ją co do zasady jedynie za sytuację przejściową, a to oznacza, że rodzice mogą się starać o przywrócenie pierwotnego stanu i odzyskanie pełni władzy rodzicielskiej. W tym celu należy złożyć w sądzie odpowiednie dokumenty i oczekiwać na jego orzeczenie w tej sprawie.

 

 

Ograniczenie praw rodzicielskich

 

 

Służy przede wszystkim dobru dzieci. Bywa, że rodzice nie są w stanie zaopiekować się swoim dzieckiem i go wychowywać. Nie ma jednak żadnego powodu, dla którego rodzice mieliby nie odzyskać opieki nad dzieckiem, kiedy przeszkody znikną.

 

 

Powodem, dla którego władza rodzicielska jest ograniczana, może być wiele rzeczy – brak porozumienia pomiędzy rodzicami prowadzi najczęściej do ustalania harmonogramu widzeń z dzieckiem przez sąd. Zaniedbywanie dzieci przez jedno lub dwoje rodziców także jest podstawą do ograniczenia tych praw.

 

 

Władza rodzicielska

 

 

Aby rozmawiać o skutkach jej ograniczenia, warto wiedzieć, czym właściwie ona jest. Z punktu widzenia przepisów, na władzę rodzicielską składają się liczne uprawnienia oraz obowiązki rodziców wobec swojego dziecka. Art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyjaśnia, że jest to przede wszystkim:


„obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”.

Ci, którzy posiadają tę władzę, powinni wykorzystywać ją tak, aby chronione było dobro dziecka, ale także interes społeczny.

 

 

Skutki ograniczenia praw rodzicielskich

 

 

Ograniczenia, najczęściej wprowadzone decyzją sądu, dotyczą kluczowych decyzji, które w Polsce może podjąć rodzic, aby kształtować przyszłość dziecka. Chodzi przede wszystkim o decyzje dotyczące miejsca zamieszkania dziecka, jego ewentualnego leczenia oraz kwestii jego rozwoju w zakresie zdobywanej wiedzy, wykształcenia oraz emocjonalności i duchowości.

 

 

W wyniku postępowania toczącego się w tzw. trybie nieprocesowym, w którym udział mogą wziąć rodzice dziecka – sąd decyduje, w jakim stopniu ograniczona zostanie władza rodzicielska. Jej ograniczenie może być poprzedzone próbą poprawienia sytuacji dziecka i rodziny poprzez wprowadzenie elementów kontroli. Sąd może zobowiązać rodziców do współpracy z asystentem rodzinny, kuratorem lub zarządzić, aby dziecko spędzało określony czas w placówce wsparcia dziennego lub ośrodku pomocy rodzinie. Stosowanie się do zalecenia sądu jest kontrolowane.

 

 

Sąd w związku z wnioskiem ze strony jednego z rodziców lub innego wnioskującego może określić czy rodzice są zdolni do sprawowania władzy rodzicielskiej. Jeżeli w wyniku badania dowodów dojdzie do przekonania, że władza rodzicielska powinna zostać ograniczona, ma możliwość umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

Możliwe jest też skierowanie dziecka do organizacji, która zajmuje się przygotowaniem zawodowym, w celu wykształcenia niepełnoletniego i przygotowania go do dorosłego życia. Sąd może też zadecydować, kto będzie zarządzał majątkiem dziecka w przypadku ograniczenia praw rodzicielskich, np. zadecydować o tym, że do ukończenia 18 roku życia majątkiem zarządzać będzie kurator.

 

 

Warto wiedzieć, że w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, prawo do zarządzania majątkiem dziecka w całości przechodzi na tego rodzica, który posiada pełne prawa do opieki nad dzieckiem.

 

 

Władza rodzicielska a prawo do widzeń

 

 

Często niektórzy rodzice myślą, że ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się z utratą praw do spotykania się z dzieckiem, tak jednak nie jest. Rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską zachowuje prawo do spotkań, wyjazdu z dzieckiem, a także krótkotrwałych pobytów dziecka u tego rodzica, oczywiście pod warunkiem, że nie została podjęta żadna inna decyzja sądu w tej kwestii. Oboje rodziców ma prawo do osobistej styczności z dzieckiem niezależnie od pozbawienia ich władzy rodzicielskiej.

 

 

Rodzic z ograniczonymi prawami rodzicielskimi ma prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka i może się też domagać rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka oraz wglądu do jego dokumentacji medycznej.

 

 

Masz podejrzenia, że zachowania drugiego rodzica zagrażają dobru Twoich dzieci? Skontaktuj się z naszą Kancelarią, a pomożemy Ci podjąć odpowiednie kroki.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa