PRAWO ŁATWIEJ

Urlop wychowawczy – kiedy, co i jak?

07.01.2019

Urlop wychowawczy – kiedy, co i jak?

Urlop wychowawczy jak go wziąći na czym to polega Prawnik Warszawa

Urlop wychowawczy jak go wziąći na czym to polega Prawnik Warszawa

Rodzice mają wiele praw, dzięki którym mogą zatroszczyć się o swoich bliskich. Przysługują im nie tylko świadczenia socjalne, ale także szereg przywilejów w zakładzie pracy, w tym prawo do urlopu wychowawczego, z którego mogą skorzystać, jeżeli zostaną rodzicami i spełnią określone warunki.

 

 

Kto może skorzystać?

 

 

Informacje te znaleźć można w artykule 186 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tym zapisem z urlopu wychowawczego skorzystać może pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy na umowie o pracę. Warto wiedzieć, że do okresu pracy wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego to niemało, bo aż 36 miesięcy. Można go jednak wykorzystać do chwili, w której dziecko skończy 4 lata.

 

Oczywiście jest wyjątek – do ukończenia przez dziecko 18 roku życia z prawa do urlopu wychowawczego można skorzystać, jeśli dziecko tego wymaga. Co to oznacza? Na przedłużone prawo do wykorzystania urlopu liczyć mogą rodzice, których dzieci cierpią z powodu złego stanu zdrowia, potwierdzonego stosownym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo przysługuje obojgu rodziców, nawet jeżeli żyją w związku nieformalnym.

 

Wnioskowanie

Zgodnie z przepisami wniosek powinno się złożyć na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu wychowawczego. Dokument taki powinien wskazywać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu, a także informować, ile dni takiego urlopu już wykorzystaliśmy. Załączyć powinno się do niego oświadczenie drugiego rodzica, który zadeklaruje, że w tym okresie nie zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego (chyba że drugi rodzic nie żyje, ma ograniczone prawa rodzicielskie lub zdobycie takiego dokumentu jest utrudnione, np. przez brak kontaktu z drugim rodzicem). Jeżeli jest taka potrzeba, dołączyć powinno się także zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

 

Ciekawostką jest fakt, że z prawa do urlopu wychowawczego rodzice lub opiekunowie mogą korzystać jednocześnie.

 

 

 

Istnieją trzy sytuacje, w których pracownik może nie otrzymać urlopu wychowawczego:

 

 

-> Jeżeli zakład pracy ulega likwidacji

 

-> Jeżeli ogłaszana jest upadłość firmy

 

-> Jeżeli z winy pracownika uzasadnione jest rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia (co do zasady jednak pracodawca nie może zwolnić pracownika w trakcie urlopu wychowawczego za wypowiedzeniem).

 

 

Pracownicy czasami nadużywają swoich praw i oszukują pracodawców. Należy mieć świadomość, że jeżeli pracodawca ustali i dowiedzie, że pracownik zaprzestał trwale sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie tylko może, ale i ma obowiązek wezwać pracownika do powrotu do pracy (i podać konkretny termin) jednak nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia wiedzy, że pracownik nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem.

 

 

Jak go wykorzystywać?

 

 

W tym zakresie rodzice mają dużą swobodę, chociaż przepisy mówią, że o ile można cały ten urlop wykorzystać bez przerwy, to można go też podzielić na nie więcej niż pięć części. Istotny jest cel, któremu służy ten urlop – jego sensem jest pełnienie osobistej opieki nad dzieckiem.

 

 

Nie ma żadnego przepisu, który nakazywałby wykorzystanie urlopu wychowawczego bezpośrednio po macierzyńskim. Wiadomo, że wówczas, jeżeli złożymy wniosek o kolejny urlop, jego wymiar będzie mniejszy, bo czas pozostały do momentu ukończenia 4 roku życia przez dziecko ulegnie zmianie.

 

 

Urlop wychowawczy jest urlopem, który ma służyć opiece nad dzieckiem, więc pracownik może zostać z niego odwołany, jeżeli pracodawca poweźmie podejrzenie, że jest on niewłaściwie wykorzystywany. Nie istnieje jednak prawo, które zabrania dorabiania sobie w trakcie jego trwania, co jest ważną informacją, zwłaszcza że urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Świadczenie pracy nie może jednak wykluczać lub utrudniać sprawiania opieki nad dzieckiem, która jest głównym celem urlopu.

 

 

Oczywiście jest to urlop dobrowolny, na który nie trzeba się udawać. Nie jest potrzebna więc żadna rezygnacja, jeżeli jeszcze nie złożyliśmy wniosku.

 

 


Rezygnacja z urlopu wychowawczego

 

 

Może zdarzyć się, że zaczęliśmy korzystać z urlopu lub złożyliśmy wniosek, ale sytuacja się zmieniła i nie chcemy go w dalszym ciągu wykorzystywać. Możemy zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy lub bez jego zgody a po uprzednim zawiadomieniu, jeżeli wyrazimy taką chęć na 30 dni przed terminem planowanego podjęcia pracy.

 

 

Możemy też wycofać złożony wniosek urlopowy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu poprzez złożenie stosownego wniosku w formie pisemnej (taką samą formę powinien mieć wniosek o urlop wychowawczy).

 

 

Po powrocie

 

 

Zgodnie z przepisami (art. 186 § 4) pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na tym samym stanowisku, na którym pracował przed rozpoczęciem urlopu. Jeżeli się okaże, że stanowisko już nie istnieje, pracownik powinien otrzymać stanowisko równorzędne z tym, które wcześniej zajmował lub takie, które będzie odpowiadać jego kwalifikacjom.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa