PRAWO ŁATWIEJ

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego – kiedy?

07.11.2018

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego – kiedy?

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego - kiedy Warszawa porada prawnika

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego - kiedy Warszawa porada prawnika

 

Możemy płacić komuś alimenty lub je otrzymywać – niezależnie od tego czy otrzymujemy pewną kwotę, czy mamy obowiązek łożyć pieniądze na czyjeś utrzymanie, warto wiedzieć w jakiej sytuacji obowiązek alimentacyjny wygasa. Pomoże to nam zachować wsparcie finansowe najdłużej jak to możliwe czy też przerwanie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli nie ma już powodów, dla których mielibyśmy wspierać kogoś pieniężnie.

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Zależy do od tego, kogo dotyczą alimenty, które mamy obowiązek zapłacić. Podstawowe rodzaje alimentów to te pomiędzy byłymi małżonkami a także pomiędzy rodzicami, a dziećmi.

Zgodnie z polskim prawem były małżonek, który nie został uznany przez sąd w trakcie sprawy rozwodowej za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, może wnioskować o przyznanie alimentów, jeżeli w efekcie rozwodu standard jego życia obniżyłby się znacząco lub jeżeli ze względu na np. stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec byłego małżonka

Istotne jest, że osoba płacąca alimenty nie musi zapewnić niewinnemu małżonkowi takiego samego standardu życia, jaki sam ma, a jego wkład ma jedynie w stopniu, który zapewni eksmałżonkowi pozostanie w miejscu między niedostatkiem a stopą życiową małżonka wypłacającego alimenty. Biorąc pod uwagę te informacje, można stwierdzić, że osoba może wystąpić o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli osoba pobierająca alimenty własnymi siłami osiągnie taką sytuację materialną, jaką miałby w przypadku dalszego trwania małżeństwa.

Prawo stanowi, że obowiązek alimentacyjny wygasa w momencie, w którym małżonek, na korzyść którego zostały zasądzone alimenty, zawrze nowy związek małżeński, ponieważ logicznym jest, że z chwilą wstąpienia w nowy związek sytuacja finansowa osoby ulega poprawie.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Wiele osób mylnie zakłada, że obowiązek utrzymywania dziecka rodzice muszą wypełniać do momentu osiągnięcia przez dziecko określonego wieku (pełnoletności czy też 26 roku życia, do kiedy to osoba ma możliwość pobierania darmowego wykształcenia na uczelniach wyższych w Polsce). Jednak obowiązek alimentacyjny nie wygasa nawet w przypadku uzyskania określonego poziomu wykształcenia przez dziecko. W jakich przypadkach osiągnięcie pełnoletności może być przyczyną, dla której możemy wnioskować o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

Za argumenty za zniesieniem obowiązku alimentacyjnego będzie przede wszystkim brak postępów w nauce – nie oznacza to złych stopni, lecz przede wszystkim np. zmienianie kierunku studiów co rok. Częsta zmiana koncepcji kształcenia może być dla sądu sygnałem, że kontynuowanie edukacji jest tylko próbą utrzymania ciągłości alimentów. Brak postępów oznaczać też może nie zaliczenie egzaminów lub brak uzyskania promocji na kolejny rok. Można też wnieść o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli po ukończeniu studiów dziecko rozpoczyna drugi kierunek – inaczej jednak sprawa będzie się miała, jeżeli dziecko będzie kontynuowało ten sam kierunek, na np. studiach magisterskich lub doktoranckich.

Wiele osób mogłoby stwierdzić, że studiowanie zaocznie jest związane z brakiem prawa do alimentów, no bo przecież dziecko pracuje. W tym przypadku może się okazać, że osoba studiująca ma możliwość pokrycia kosztów swojego utrzymania i edukacji chociażby w części. Będzie to raczej powód do obniżenia alimentów, a nie ich całkowitego zniesienia.

A co z dzieckiem, które weszło w związek małżeński. W przypadku małżeństwa eksmałżonka obowiązek alimentacyjny wygasa. W przypadku ślubu dziecka, rzeczywiście to mąż lub żona dziecka powinni wspólnie zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, jednakże gdy  nie są w stanie przy wspólnych działaniach spełnić tych potrzeb ze względu np. na dalszą naukę, obowiązek alimentacyjny pozostaje w mocy.

Co jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymywać pełnoletniego dziecka?

Jest pewnego rodzaju furtka dla rodziców, którzy sami pozostają w złej sytuacji finansowej. Rodzice mogą wnioskować o zniesienie alimentów, jeżeli dalsze utrzymywanie dziecka wiąże się ze znacznym obniżeniem standardów ich życia – czyli po prostu sami są w bardzo złej sytuacji finansowej lub wręcz żyją w niedostatku.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa