PRAWO ŁATWIEJ

Wykonawca usługi nie wywiązał się z umowy – co teraz?

07.11.2018

Wykonawca usługi nie wywiązał się z umowy – co teraz?

Nie zawsze „majster” jest najlepszym przyjacielem zamawiającego usługę. Na forach dotyczących remontów znajdziemy od groma skarg na nierzetelnych wykonawców i oszustów, a także wiele pytań, co zrobić, kiedy już zapłaciliśmy, a efekt mija się z obiecanym. Nie dotyczy to oczywiście jedynie usług budowlanych i remontowych, ale np. występów artystycznych na uroczystościach lub imprezach i wielu innych rodzajów usług. Z jakimi problemami możemy się spotkać?

 

 

-> Niewywiązanie się z umowy

 

 

-> Realizacja usługi niezgodna z umową

 

 

-> Wycofanie się z umowy

 

 

-> Niedotrzymanie terminu umowy

 

 

Co grozi kontrahentowi w przypadku niewywiązania się z umowy?

 

 

Jeżeli kontrahent nie wykona obowiązków wynikających z umowy lub wykona usługę niezgodnie z umową może narazić się na obowiązek naprawienia szkody, jeżeli takowa powstała. Będzie zmuszony do wypłacenia odszkodowania w przypadku gdy:

 

 

-> przyczynienia się do powstania szkody

 

 

-> z jego winy doszło do nienależytego wykonania zobowiązania

 

 

-> z jego winy nie doszło do wykonania zobowiązania

 

 

-> nienależyte wykonanie zobowiązania lub jego niewykonanie było w związku przyczynowym z zaistniałą szkodą

 

 

Zapisy w umowie

 

 

W umowie obie strony mogą zawrzeć własne postanowienia odnośnie odpowiedzialności kontrahenta – odpowiedzialność za niewykonanie dzieła lub za szkody wyrządzone nieumyślnie może zostać rozszerzona lub ograniczona. Ani zamawiający, ani wykonujący nie ma jednak prawa zastrzec, że wykonujący NIE BĘDZIE odpowiadał w przypadku winy umyślnej (celowego niewykonania lub nierzetelnego wykonania postanowień umowy).

 

 

Wszelkie konsekwencje niewykonania umowy zależą też od rodzaju podpisanej umowy. Swoje odrębne przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady rzeczy lub niewykonanie usług mają umowy sprzedaży, dostawy, kontraktacji, umowy o dzieło, najmu, dzierżawy i darowizny. Formą prawnej reakcji na przypadek niewłaściwego wykonania zobowiązań jest także prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

 

 

Dowody uchybienia obowiązkom?

 

 

Zamawiający nie musi dowodzić przed sądem, że działanie kontrahenta było zawinione. Całkowicie wystarczy, że wykażemy, że zobowiązanie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie. Po stronie wykonującego leży obronienie się – dowiedzenie, że zobowiązania nie zostały wypełnione bez jego winy.

 

 

Nieterminowe wykonanie obowiązków

 

 

Każde z wymienionych sposobów niewywiązania się wykonawcy z umowy, może mieć miejsce z jego winy lub bez jego winy. Jeżeli nie jest on winny niedopełnienia postanowień, spoczywać będzie na nim np. obowiązek wypłacenia zamawiającemu odsetek – w przypadku nieterminowego spełnienia świadczenia pieniężnego (np. opłaty faktury).  Odsetki te mogą być ustalone przez strony lub przez ustawę.

 

 

Istnieje również pojęcie zwłoki w odniesieniu do nie wykonywania obowiązków wynikających z umowy przez kontrahenta. Niedopełnienie obowiązków nazywamy zwłoką, gdy kontrahent z własnej winy nie wypełnia swoich obowiązków w ustalonym terminie.

 

 

Oczywiście obowiązek drugiej strony wynikający z umowy nie musi być związany z naszym wzajemnym obowiązkiem wobec strony (ta wzajemność nie występuje np. przy darowiźnie). Jednak nie oznacza to, że nie możemy mogli żądać wynagrodzenia nam szkód, powstałych w wyniku zwłoki. Możemy więc:

 

 

-> w dalszym ciągu żądać wykonania świadczenia i naprawienia powstałej szkody

 

 

-> po uzyskaniu zezwolenia sądu dokonać wykonania zastępczego, tj. zlecić innemu wykonawcy wypełnienie obowiązków kontrahenta/dłużnika na jego koszt i w dalszym ciągu żądać naprawienia szkody powstałej na skutek zwłoki.

 

 

-> możemy odrzucić wykonane nie w terminie świadczenie, jeżeli nie ma już dla nas znaczenia i żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku nieterminowego wykonania zobowiązania.

 

Wzajemny obowiązek

 

 

Bardzo często bywa, że obowiązek kontrahenta pociąga za sobą wypełnienie przez nas pewnego obowiązku wobec kontrahenta ( sprzedaż: zapłata – wydanie przedmiotu umowy). To że kontrahent nie wykonał swojego obowiązku, nie znaczy, że masz się z wstrzymywać z wykonaniem swojego zobowiązania lub że umowa nie jest ważna. Mamy możliwość:

 

 

-> odstąpienia od umowy i to bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania, jeżeli zawrzemy taki zapis w umowie (warto!). Trzeba wziąć pod uwagę, czy świadczenie wykonane po upływie ustalonego terminu, będzie stanowiło dla nas jakąś wartość.

-> odstąpić od umowy możemy po wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania świadczenia – ten termin jest związany z groźbą odstąpienia od umowy, jeżeli termin zostanie przekroczony.

 

 

-> świadczenia swojego obowiązku i oczekiwania od dłużnika spełnienia świadczenia określonego w umowie. W przypadku braku współpracy za zgodą sądu można dokonać wykonania zastępczego (czasami bez zgody w nagłych przypadkach) i naprawy szkody powstałej w wyniku zwłoki.

 

 

Za każdym razem, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem obowiązku świadczenia pieniężnego możemy żądać odsetek (ustawowych lub określonych w umowie), nawet jeżeli nie ponosimy szkody i nawet, jeżeli dłużnik nie jest odpowiedzialny bezpośrednio za opóźnienie.

 

 

WYJĄTKI – NIECODZIENNOŚCI

 

 

Może się zdarzyć, że druga strona umowy będzie wykonywać zobowiązanie za pomocą osób trzecich. W dalszym ciągu jednak to on ponosi odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

Może być taka sytuacja, że przy wystąpieniu opóźnienia wykonania ustalonego zobowiązana przedmiot świadczenia może ulec zniszczeniu lub zostać utracony – w dalszym ciągu to wykonawca odpowiada za niespełnione zobowiązanie. Dłużnik może jednak dowieść, że przedmiot umowy uległby zniszczeniu lub utracie także w przypadku terminowego spełnienia świadczenia – wówczas nie odpowiada za tę szkodę. Może mieć to miejsce np. w sytuacji gdy wykonawca jest w tygodniowej zwłoce z oddaniem domu, który sprzedał sąsiadowi, a w trakcie tego tygodnia przez wioskę przetoczyła się powódź, która zniszczyła dom – dom uległby bowiem zniszczeniu także gdyby był już w posiadaniu sąsiada.

Mamy prawo odstąpienia od umowy, w związku z tym, że druga strona nie realizuje umowy. Przysługuje nam z tego tytułu odszkodowanie, a także zwrot wszelkich wartości, które my świadczyliśmy – trzeba jednak pamiętać, że przy odstąpieniu od umowy my także mamy obowiązek zwrócić wszystko co już otrzymaliśmy na mocy zawartej umowy, a nie zawsze będzie to wykonalne. Mamy jednak możliwość zatrzymania świadczeń, do momentu aż otrzymamy zwrot naszego świadczenia od drugiej strony umowy.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Dubiel & Sawinda 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa